อบรบพนักงาน
บริการจัดอบรมพนักงานในรูปแบบ In House / Online รวมถึงบริการที่ปรึกษา (Consult) และ Survey Audit

IMPRESSION เป็นสถาบันที่ให้บริการในการให้ความรู้ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาบริการให้เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาระบบบริการ บุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการของไทยให้อยู่ในระดับสากล ที่เกิดจากการร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้าในระดับสากล ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี มาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะจนถึงปัจจุบัน

IMPRESSION เป็นสถาบันที่ให้บริการในการให้ความรู้ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาบริการให้เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาระบบบริการ บุคลากร
เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการของไทยให้อยู่ในระดับสากล ที่เกิดจากการร่วมมือกัน
ของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้าในระดับสากล ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
มาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะจนถึงปัจจุบัน

IMPRESSION เป็นสถาบันที่ให้บริการในการให้ความรู้ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาบริการให้เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาระบบบริการ บุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการของไทยให้อยู่ในระดับสากล ที่เกิดจากการร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้าในระดับสากล ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี มาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะจนถึงปัจจุบัน

ส่งข้อความหาเรา
แล้วเราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด  อบรบพนักงาน
  บริการจัดอบรมพนักงานในรูปแบบ In House / Online รวมถึงบริการที่ปรึกษา (Consult) และ Survey Audit

  IMPRESSION เป็นสถาบันที่ให้บริการในการให้ความรู้ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาบริการให้เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาระบบบริการ บุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการของไทยให้อยู่ในระดับสากล ที่เกิดจากการร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้าในระดับสากล ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี มาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะจนถึงปัจจุบัน

  IMPRESSION เป็นสถาบันที่ให้บริการในการให้ความรู้ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน
  เพื่อการพัฒนาบริการให้เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาระบบบริการ บุคลากร
  เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการของไทยให้อยู่ในระดับสากล ที่เกิดจากการร่วมมือกัน
  ของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้าในระดับสากล ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
  มาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะจนถึงปัจจุบัน

  IMPRESSION เป็นสถาบันที่ให้บริการในการให้ความรู้ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาบริการให้เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาระบบบริการ บุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการของไทยให้อยู่ในระดับสากล ที่เกิดจากการร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้าในระดับสากล ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี มาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะจนถึงปัจจุบัน

  ส่งข้อความหาเรา
  แล้วเราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด   Our Service

   line

   E-learning

   บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุก Platform

   Training

   บริการรับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานได้จริง

   Consulting

   บริการด้านที่ปรึกษา สามารถให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพ

   Survey and Audit

   บริการสำรวจความพึงพอใจ เพื่อทราบถึงผลการบริการในปัจจุบัน เพื่อที่จะนำมาใช้ปรับปรุงอย่างมีประสิทธิผล

   Our Client

   สถาบัน IMPRESSION มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
   อย่างเป็นระบบ
   เพื่อยกระดับองค์กรไทย
   พร้อมแข่งขันในสากล

   Our Client

   สถาบัน IMPRESSION มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
   อย่างเป็นระบบ
   เพื่อยกระดับองค์กรไทย
   พร้อมแข่งขันในสากล