หลักสูตร การพฒนาภาวะผู้นํา เพอสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง “Leadership Development Program: Smart Leader, Smart Team”

หลักการและเหตุผล
ในฐานะผู้นํา “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” มีบทบาทสําคญต ั อความส ่ ําเร็จของหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะมีหน้าที่ต้องนําพา
หน่วยงานไปสู่เปาหมายท ้ ี่กําหนดไว้ให้ทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงอนรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน ทั้งนี้

ความสําเร็จของหน่วยงาน
นอกจากจะต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจกนของคนในหน ั ่วยงานแล้ว ยังต้องอาศยผั ู้นําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสงเสร ่ ิมการดําเนินงาน
ของสมาชิกในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่
แน่นอนเช่นในปัจจุบันได้ ดังนั้น องค์กรจําเป็นจะต้องสร้างและพฒนาให ั ้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” เป็นผู้นําที่
นอกจากจะต้องมีความรอบรู้

ในเรื่องตางๆแล ่ ้ว ยังต้องมีทักษะและคุณสมบัติสําคญท ั ี่จําเป็นสําหรับการบริหารงานในยคดุ ิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลกสั ตรู การพฒนาภาวะผู้นํา เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง ได้รับการออกแบบมาโดยใช้เนื ้อหาและรูปแบบ การอบรมที่ทันยุคสมัย 

ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพฒนาภาวะผ ั ู้นําของตนเอง โดย

ผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นําของผบรู้ ิหารยุคใหม่ กระบวนการปฏิบัติและการแสดงภาวะผู้นําที่เหมาะสมในแตละ่

สถานการณ์รวมทงความรู้เชิงจิตวิทยาอาทิความเข้าใจทางด้านบคลุ ิกภาพ การสงเกตพฤต ั ิกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับ

พฤติกรรมให้เหมาะสมกบทั ีมงานแต่ละสไตล์อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” สามารถนําไปประยกตุ ์ใช้ให้ตรงตาม
สถานการณ์ลักษณะบคคล ุ และลกษณะขององค ั ์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการแสดงภาวะผู้นําได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนําทีมไปสเปู่ ้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้

2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาจดแข ุ ็งจุดเดนของตนเองและท ่ ีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได ่ ้ง่ายขึ้น พร้อมเรียนรู้หลักการสร้าง 

แรงบนดั าลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดีคนเก่งและมีความสขในองค ุ ์กรมากขึ้น

 3) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารงาน สร้างและพฒนาทีมงานของตนเอง โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงาน

ระหว่างผู้จัดการกบทั ีมงานได้

Day1

9.00-16.00

เนื้อหา

หัวข้อการเรียนรู้ (Activity Based Learning)

1. ภาวะผู้นํากับการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change)

– การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่จะเกิดขนในอนาคต 

– แรงบีบคนทั้ ี่ทําให้ต้องปรับบทบาทของผู้นํา

– ผู้นํายคใหม ุ ่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

 

2. ภาวะผ้นํ ู าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)

– บทบาทของผู้นํายคใหม ุ ่ (Leadership Role)

– การสื่อสารวิสัยทศนั ์ (Vision)

– การสร้างแรงจงใจ ู (Motivation)

– การบริหารจดการท ั ีมงาน (Organization)

3. เข้าใจคน เข้าใจงาน : การบริหารทมงาน ี สําหรับผ้นํ ู ายุคใหม่

– เรียนรู้ตัวเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น จุดเริ่มต้น…ของผู้นํายคใหม ุ ่

– Generation @ Work : ต่างคน ต่างใจจะอยู่ร่วมกนอย ั ่างไรดี

– เมื่อต้องบริหารทีมงานต่าง Generation

4. เทคนิคการสร้างทีมงานประสทธิ ิภาพสูงสําหรับผ้นู ํายุคใหม่ เพอความยื่ ั่งยืนขององค์กร

– กระบวนการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสงของผ ู ู้นํายคใหม ุ ่

– เทคนิคการฝึกมองภาพการทํางานทงระบบั้เพื่อปรับใช้ในการทํางาน และแนวทางการทํางาน

 

ร่วมกนเพ ั ื่อเสริมสร้างความแขงแกร ็ ่งในทีมงาน

– เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานของผู้นํา เพื่อการทํางานร่วมกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการทํางานข้ามสายงานต่างๆในองค์กร

รูปแบบการอบรมสัมมนา 

– บรรยาย
– Workshop
– Case Study
– ฝึกปฏิบัติวิทยากรให้คําแนะนํารายบคคล

 กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา

หัวหน้างาน (Team Leader)

– ผู้จัดการ