หลักสูตร 7 เทคนิคการปิดการขาย (7 Closing Sales Techniques) fShare Tweet

ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั้ง การซื้อสินค้าในครั้งนี้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายหรือทีมขายที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาทำธุรกิจกับองค์กรของเราต่อไปอีก

 

หลักสูตรเทคนิคการขาย จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขาย ได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้า และวิธีการที่จะนำเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการซื้อใหม่หรือซื้อซ้ำเพิ่มขึ้นด้วย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานขายรู้จักธรรมชาติของผู้ซื้อ

2. เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอขายอย่างเป็นระบบ

3. เพื่อให้พนักงานขายสามารถจัดการกับข้อโต้แย้งของผู้ซื้อและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาหลักสูตร

กุญแจดอกที่ 1 พัฒนาทีมขายให้เป็นมากกว่า “นักขาย”

กุญแจดอกที่ 2 ลูกค้าประกันชีวิต การผูกสัมพันธ์กับลูกค้า และการบริการอันทรงคุณค่า

กุญแจดอกที่ 3 กระบวนการขายอย่างมืออาชีพ

กุญแจดอกที่ 4 การวางแผนและการบริหารการขาย

กุญแจดอกที่ 5 สร้างแรงจูงใจในการขาย ทุกคนในทีมงาน

กุญแจดอกที่ 6 ทัศนคติเชิงบวก

กุญแจดอกที่ 7 อุดมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921