หลักสูตร Service Innovation

ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับความต้องการของลูกค้าที่นับวันยิ่งสูงขึ้นเป็นทวีคูณ การที่องค์กรจะผ่าฟัน พิชิตใจลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนนั้น ก็ย่อมต้องกาวิธีการให้บริการ รูปแบบการให้บริการที่แปลกใหม่ แตกต่าง มามัดใจลูกค้าเอาไว้ให้ได้ หลักสูตร Service Innovation นวัตกรรมบริการจะช่วยปลูกฝังแนวคิดแบบใหม่ พร้อมกรณีศึกษาในระดับสากล ด้วยเครื่องมือที่ช่วยค้นหานวัตกรรมบริการใหม่ๆ สำหรับองค์กร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรู้จักเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ การให้บริการลูกค้าที่มีนวัตกรรม 2. เพื่อคิดหารูปแบบนวัตกรรมบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าและองค์กรได้ 3. เพื่อสามารถนำเอามุมมองความคิดที่เป็นนวัตกรรมไปใช้สู้การนำไปปฏิบัติขององค์กรได้จริง เนื้อหาหลักสูตร ความเข้าใจมุมมองของลูกค้า นวัตกรรมบริการ ความหมายและแนวคิด วิธีการออกแบบนวัตกรรมบริการ 8 เครื่องมือ ช่วยคิดนวัตกรรมบริการ กรณีศึกษาองค์กรชั้นนำที่สรรสร้างนวัตกรรมบริการในระดับสากล ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร THE POWER OF IMAGE

ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบริษัท องค์กร หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพราะผลงานที่เป็นเลิศ เกิดขึ้นจากการที่บุคลากรรู้จักดึงพลังที่ซ่อนอยู่ภายในมาขับเคลื่อนผลงานสู่ภายนอก   “พลังแห่งภาพลักษณ์” คือหลักสูตรเกี่ยวกับศาสตร์ภาพลักษณ์แบบองค์รวม เป็นการรวมเทคนิคในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการทำงาน โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การปรับความรู้สึกภายในจิตใจ (Mind Set) เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ และเป้าหมายที่ชัดเจน จนถึงการเรียนรู้สไตล์คาแรคเตอร์ตัวตนของตัวเอง เพื่อนำมาปรับภาพลักษณ์ภายนอก ให้เป็นสุดยอดในแบบฉบับของตัวเอง และดึงพลังที่มีอยู่ออกมาปรับใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อชีวิตพุ่งทะยานในทุกๆ ด้าน   ผลลัพธ์สุดยอดอีกด้านของการเรียนรู้ทฤษฎีเรื่องสไตล์คาแรคเตอร์ คือ ผู้อบรมสามารถอ่านนิสัยและคาแรคเตอร์ของลูกค้า หรือคู่สื่อสารได้มากขึ้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านงานขาย หรืองานที่ต้องใช้การเจรจา ติดต่อสื่อสาร   ภาพลักษณ์ที่ดีแบบมืออาชีพของพนักงานทุกคน คือ ประตูด่านแรกสู่โอกาสและความสำเร็จของบริษัท/องค์กร หากภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ บริษัท/องค์กรนั้นๆ ก็จะตราตรึงอยู่ในใจลูกค้าตลอดไปอีกนานแสนนาน   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้จักตัวเองมากขึ้น และวางเป้าหมายทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการปรับกรอบความคิด (Mind Set) 2. เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และขยายขีดศักยภาพในตัวเองมากขึ้น 3. เพื่อให้ผู้อบรมได้วิเคราะห์และเรียนรู้สไตล์ตัวตนของตัวเองที่ชัดเจน ทั้งด้านการแต่งกายและการแสดงออก เพื่อนำมาปรับใช้กับการสื่อสารให้เหมาะสม 4. เพื่อเรียนรู้เทคนิค เคล็ดลับการแต่งตัวให้ได้ลุคแบบมืออาชีพ 5. เพื่อปรับภาพลักษณ์โดยรวมให้เกิดความประทับใจต่อผู้ที่ติดต่อสื่อสาร 6. […]

หลักสูตร คุณภาพบริการ สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล (Service Quality in Hospital Business)

หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับมุมมองความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร ให้มีคุณภาพในการบริการลูกค้าพร้อมการทำงานอย่างมีความสุขในตนเอง และเพื่อนร่วมงาน   เนื้อหาหลักสูตร – กิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างการรู้จักซึ่งกันและกัน – มุมมองงานของเรากับเพื่อนร่วมงานที่จะส่งมอบแก่ลูกค้า – แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบัน – ความสำคัญของคุณภาพบริการที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง – Workshop: การออกแบบกระบวนการให้บริการลูกค้า – 5 หลักการเป็นผู้ให้บริการที่ดีในโรงพยาบาล (HEART Model) – บุคลิกภาพ / น้ำเสียง / สีหน้า / พฤติกรรม ของผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพ – เทคนิคการรับมือเมื่อลูกค้าโกรธ – วิธีการตอบลูกค้า / สนทนาลูกค้า เพื่อให้ได้ใจและรู้สึกดี – Workshop: การส่งมอบที่ดีกว่าเดิม – การฝึกปฏิบัติด้วยสถานการณ์จำลอง (Simulation & Role Play) กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรภายในโรงพยาบาล (รุ่นละ 50 คน) หมายเหตุ : มีการถ่าย VDO และภาพนิ่ง ของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด คลิก Service-Quality-in-Hospital-Business ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)

ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น เนื่องด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายภายใต้จุดเด่นของสินค้าที่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก การรักษาลูกค้าให้เก่าให้คงไว้ หรือการเพิ่มลูกค้าใหม่จึงเป็นเรื่องที่ยาก มีการขายตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้า ดังนั้นแต่ละธุรกิจจึงมีการสร้างกระบวนการใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อยึดฐานลูกค้าเอาไว้ อาทิ การจัดระบบการบริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐาน การจัดระบบ CRM-Customer Relationship Management การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกสร้างขึ้นให้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานกับลูกค้าเอาไว้ และระหว่างพนักงานด้วยกัน ภายใต้หลักการ ลูกค้าภายนอก (External Customers) และลูกค้าภายใน (Internal Customers) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักการบริหารและแนวทางปฏิบัติของ Customer Relationship Management 2. เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการนำ Customer Relationship Management มาใช้เป็นกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการกับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก 3. สามารถนำความรู้แนวคิด ประสบการณ์ Customer Relationship Management ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน และผลักดันโดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กร แล้วนำไปใช้บริหารและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื้อหาหลักสูตร • หัวใจของการบริการ • Overview CRM Knowledge, CRM Vision […]

หลักสูตร Digital Marketing

ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันไม่มีธุรกิจใดที่จะปฏิเสธการทำการตลาดแบบดิจิทัลได้ เพราะเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง รวมถึงยังทำให้เกิดการซื้อขายได้ทันทีในวินาทีที่สื่อของเราเข้าถึงตัวผู้บริโภค หลักสูตร Digital Marketing นี้ จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ อันจะเป็นการต่อยอดด้าน Digital Marketing ให้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างแท้จริง อันจะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานที่มีอยู่ได้ เนื้อหาหลักสูตร 1. การเปลี่ยนแปลงของยุคลสมัยยุคดิจิทัล 2. ความสำคัญในธุรกิจออนไลน์ 3. กรณีศึกษา องค์กรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ 4. การมองลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 5. Tip เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย – รูปภาพ/การถ่ายภาพ/วิดีโอ/ข้อความ – การดึงบุคลิกของผลิตภัณฑ์ออกมานำเสนอ – Story สำหรับสินค้า – การโฆษณาในสื่อ Online 6. Email Marketing 7. ระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้า 8. ช่องทางการใช้ Social Media ในการทำ Digital Marketing 9. Workshop : Our Digital […]

หลักสูตร การบริหารการตลาด (Marketing Management)

ในการก้าวสู่องค์กรชั้นนำที่มียอดขายสูง ลูกค้ามีความผูกพันและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น กลยุทธ์การตลาด และการบริหารการตลาดจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนบุคลากรที่มีความสำคัญขององค์กร จึงควรมีความรู้พื้นฐาน เพื่อทำให้เกิดความรู้จักและเข้าใจในเรื่องการตลาด และลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ จึงถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้ที่ทำงานด้านการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดมุมมองทางการตลาดอันจะไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้ วัสถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานในมุมมองของลูกค้าและการตลาด 2. เพื่อให้สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในงานได้จริง เนื้อหาหลักสูตร • ความเข้าใจในมุมมองของลูกค้า (Customer Understanding / Customer Requirement) • หลักการการตลาด • คำศัพท์ ที่สำคัญของการตลาด • กรณีศึกษา การบริหารงานด้านการตลาดขององค์กรชั้นนำต่างๆ • เครื่องมือทางการตลาด (IMC / CRM / CEM / Event Marketing) • IMC / Marketing Plan / Positioning / Brand • การบริหารการตลาด • Workshop: […]

Service Excellence Expert Program

ปรแกรมคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรด้าน Service Excellence ในองค์กรอย่างมืออาชีพ 1. Customer Service Excellence (0.5 วัน) 2. Service Mind (1 วัน) 3. Personality Plus (0.5) 4. Communication & Presentation Excellence (1 วัน) 5. Customer Delight (CRM & CEM) (0.5 วัน) 6. Customer Complaint Handling & Service Recovery (1 วัน) 7. Service Team Intelligence (0.5 วัน)   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

Simulation Coaching & Training

เป็นการเรียนรู้โดยการจำลองเหตุการณ์การทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการปฏิบัติหน้าที่/บริการลูกค้า เสมือนเป็นการจำลองเหตุการณ์จริง (Simulation) โดยวิทยากรจะมีข้อมูล Process การทำงานของหน่วยงานนั้นๆ และให้คำแนะนำ (Coaching) ตลอดการปฏิบัติ การจำลองเหตุการณ์เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้สมบูรณ์ที่สุด   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบทบาทของหน้างานที่ต้องพัฒนาพนักงานให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ก่อนการมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติ 3. เพื่อให้สามารถวางแผนในการชี้แนะ และเพิ่มทักษะในการชี้แนะให้พนักงานเกิดการยอมรับและปฏิบัติได้จริง   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

Professional Competency Skill

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพการทำงานตามสายงานอย่างมืออาชีพ โปรแกรม นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวางแผนและจัดการให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรับผิดชอบงานแต่ละด้าน แต่ละระดับความรับผิดชอบในกลุ่มอาชีพที่องค์กรกำหนดให้มีขึ้นตามความจำเป็น ของการดำเนินการ รวมทั้งวิธีพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ซึ่งกลไกหลักที่สำคัญคือ การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลักในการบริหาร (Competency Based) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนาให้พนักงานพร้อมสำหรับธุรกิจ และการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด 2. เพื่อพิจารณาศักยภาพ ความก้าวหน้าของพนักงานที่จะเติบโตและรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นและความต้องการของธุรกิจ ดังนั้น การพัฒนาพนักงานให้มี Competency Skill ตามที่องค์กรต้องการจึงเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วน สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในวันนี้ซึ่งจะแบ่งตามประเภทของสายงาน ดังนี้   1. Professional Contact Center Program เรียน 5 หลักสูตร จำนวน 6 วัน} “Contact Center” เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กรที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุดด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆองค์กรจึงต้องหากลยุทธ์และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ“Contact Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง เนื้อหาหลักสูตร – หลักสูตร 1 Systematic Problem solving & Decision making (2วัน) – หลักสูตร […]

Effective Training Program

นวัตกรรมใหม่ ในการจัดอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Training Program เป็นนวัตกรรมในการเรียนรู้แบบใหม่ที่สามารถพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน โดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงในปัจจุบันและนำมาซึ่งการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในคราวเดียวกัน เพื่อให้การเรียนรู้ในการฝึกอบรมของบุคลากรไม่ได้มีประสิทธิผลแค่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ประโยชน์จากการทำ Effective Training Program พัฒนาและยกระดับมาตรฐานในการทำงานให้สูงขึ้น พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง และมีศักยภาพในการทำงาน เพื่อช่วยยกระดับองค์กรให้ดียิ่งขึ้น และมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าและสามารถแข่งขันได้ สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ขั้นตอนในการดำเนินงาน ขั้นตอนในการดำเนินงานสำคัญอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบให้มีการทำงานอย่างสมบูรณ์และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งจะประกอบขั้นตอนการทำงาน ได้แก่ 1. Requirement รับฟังความต้องการและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร และการจัดอบรม พร้อมแนวทาง รายละเอียดการจัดอบรม (กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนวัน/สถานที่/รูปแบบ) 2. Survey 1 Day (Before Training) ทำการสำรวจรูปแบบการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยสังเกต ทดลองใช้ การเป็นลูกค้า เพื่อทราบพื้นฐานและสถานะในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนำเอาตัวอย่างสถานการณ์ไปออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาการฝึกอบรมต่อไปด้วย 3. Survey Competitor ทำการสำรวจรูปแบบการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ของคู่แข่ง โดยสังเกต ทดลองใช้ การเป็นลูกค้า เพื่อทราบพื้นฐานและสถานะในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนำเอาตัวอย่างสถานการณ์ไปออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาการฝึกอบรมต่อไปด้วย […]

1 35 36 37 38 39 43