หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาภาวะผู้นําขั้นสูง – Super Smart Leader

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด “ผู้นํา” ไม่ว่าจะเป็นผู้นําขององค์กรประเภทใด ขนาดเท่าใด ดําเนินธุรกิจใดมีทีมงานจํานวนเท่าใด…ล้วนแล้วแต่จะต้องเริ่มต้นด้วยการมี “ภาวะผู้นํา” เป็นพื้นฐานหลักในการ “นําทีม” และ “นําความสําเร็จ” มาสู่การทําหน้าที่ในฐานะผู้นํา “ผู้นําที่ต้องสร้างผู้นํา” หมายถึงผู้บริหารในองค์กรที่มี “ลําดับชั้นการบังคับบัญชา”มากกว่า 1 ระดับขึ้นไป ยิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี “ภาวะผู้นําระดับสูง” เพื่อที่จะต้อง“พัฒนาผู้นําระดับรองลงไป” และ “พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด” ไปพร้อมกันอย่างสมดุลซึ่งนี่คือเหตุผลหลักที่ หลักสูตร “Super Smart Leader” จึงถูกออกแบบเพื่อที่จะพัฒนาCompetency ที่สําคัญของ “ผู้นําที่ต้องสร้างผู้นํา” อันได้แก่ ภาวะผู้นําเพื่อสร้างผู้นํา, ทักษะการดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสูงสุด, เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน,ทักษะการทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ, แนวทางการเผชิญสถานการณ์อยางชาญฉลาด,ทักษะการสื่อสารอย่างผู้นํา และหลักการตัดสินใจ และทักษะการแก้ไขปัญหา การบูรณาการ “องค์ความรู้, แนวทางพัฒนาทักษะ รวมถึงการปรับทัศนคติ”อย่างเหมาะสมสอดคลองกัน คือสิ่งสําคัญที่สุดที่หลักสูตร Super Smart Leaderจะดําเนินการให้เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ตลอด 1 วัน ด้วยแนวทาง ActiveLearning, Problem Based Learning […]

หลักสูตรออนไลน์ การคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อผลสําเร็จ – Systematic Thinking For Success

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด การคิดเป็นกระบวนการหนึ่งที่สําคัญของมนุษย์ทั้งในการทํางานและการใช้ชีวิต การคิดนําไปสู่การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่กระทํา ซึ่งล้วนแต่มีผลลัพธ์ที่ตามมา ปลายทางของการคิดคือการนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละคนแต่กต่างกันออกไป เนื่องมาจากกระบวนการของการคิดที่นําไปสู่การกระทํานั้นแตกต่างกัน เมื่อเป้าหมายจะสําเร็จหรือไม่ เริ่มต้นมาจากการคิดและการกระทําอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการคิดอย่างเป็นระบบจึงเป็นทักษะที่สําคัญนอกจากจะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพและคุณภาพแล้วกระบวนการคิดที่เหมาะสมยังเป็นหัวใจสําคัญของการเริ่มต้นความสําเร็จ การที่เราสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบจนเป็นอัตโนมัติ มีขั้นตอนและเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน จะทําให้การทํางาน การใช้ชีวิตถูกขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน หากคนที่มีความคิดอย่างเป็นระบบมาอยู่ด้วยกัน ทํางานด้วยกัน ก็จะส่งเสริมให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 ความหมาย เป้าหมาย และประโยชน์ของการคิดอย่างเป็นระบบบทที่ 2 กฎ 20 ไมล์ไปสู่ความสําเร็จบทที่ 3 องค์ประกอบของการบรรลุเป้าหมายและผลสําเร็จบทที่ 4 7 องค์ประกอบและความสําคัญของการคิดอย่างเป็นระบบบทที่ 5 ทัศนคติที่ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบตั้งแตเริ่มต้นบทที่ 6 การรับรู้และการรับมือกับปัจจัยที่เข้ามากระทบต่อเป้าหมาย บทที่ 7 5 ทักษะการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบบทที่ 8 ทักษะการคิดด้วยทัศนคติและ Mindset เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายบทที่ 9 ทักษะการกําหนดเป้าหมายระยะสั้น-กลาง-ยาวบทที่ 10 ทักษะการคิดเชิงระบบ ครบถ้วนและครอบคลุม ( WIN – WIN )บทที่ […]

หลักสูตรออนไลน์ การนํา OKRs ไปใช้ฟื้นฟู ธุรกิจในยุควิกฤติ – Objective Key Results OKRs

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด OKRs สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้แต่มีรายละเอียดที่ต้องระวังในการนําไปใช้งาน ซึ่งหากองค์กรได้นําไปใช้ โดยไม่มีพื้นฐานที่เพียงพอก็อาจทําให้เกิดความสูญเสีย หรือเกิดปัญหาในด้านต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ระบบงาน งบประมาณ เวลา เป็นต้นหลักสูตร OKRs เป็นหลักสูตรแบบออนไลน์ที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ง่ายต่อการจดจําพร้อมมีตัวอย่างองค์กรที่ดําเนินการสําเร็จ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 ความหมายและความสําคัญของ OKR ความหมายของ OKR วัตถุประสงค์ของการนํา OKR มาบริหารงาน แนวทางการพัฒนา OKR ปัจจัยความสําเร็จของการนํา OKR ไปใช้ในทางปฏิบัติ ความแตกต่างระหว่าง OKR และ KPI บทที่ 2 กรณีศึกษาองคกรชั้นนําที่ใช้ OKR สําเร็จ ตัวอย่าง OKR ในบางฝ่ายงาน การวิเคราะห์ OKR ตามตัวอย่างที่เสนอ แนวทางการนํา OKR ไปขยายผล บทที่ […]

หลักสูตรออนไลน์ การสร้างทักษะการนําเสนอผลงาน – Presentation Techniques and Skills

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การนําเสนอผลงานนั้นด้วยทักษะการนําเสนอที่ดี จะช่วยให้ผู้ฟังมีความเข้าใจง่ายและเกิดความต้องการที่จะฟังเนื้อหานั้นอยู่ตลอด เพื่อนําไปสู่จุดมุ่งหมายของการนําเสนอ รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 เปิดมุมมองความคิดของผู้นําเสนอแบบมืออาชีพ ความสําคัญของการนําเสนอ บทที่ 2 เทคนิค วิธีการ การนําเสนออย่างมืออาชีพ การเตรียมความพร้อมก่อนการนําเสนอ เทคนิคการแต่งกาย/แต่งหน้า การสร้าง First Impression การชนะความประหม่าก่อนพูดและขณะพูด การปรากฎตัวหน้าเวที การเลือกใช้คําภาษา บทที่ 3 ทักษะการนําเสนออย่างมืออาชีพ พร้อมบทฝึกสู่การนําไปใช้จริง การใช้น้ําเสียง การใช้ภาษากาย การเชื่อมโยงไปสู่เรื่องใหม่ (Linkage) เทคนิคการเปิดเรื่อง เทคนิคการขยายเนื้อเรื่อง เทคนิคการปิดเรื่อง เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 50 นาที ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ หลักสูตรนี้ทําให้สามารถ ให้ผู้เรียนตระหนักเห็นถึงความสําคัญ ของการพัฒนาทักษะการนําเสนอที่ทุกคนสามารถฝึกฝนพัฒนาได้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะและเทคนิดตางๆ ที่จําเป็นในการนําเสนอ ให้ผู้เรียนสามารถนําเทคนิดการนําเสนอ ไปเลือกปรับใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับใคร […]

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม – Creative Thinking & Innovation Development

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนําความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรมในองค์กรได้ต่อไป เพื้อให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่มีความสามารถในการแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจใหม่ได้ รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 แนวคิดที่สําคัญสู่ความคิดสร้างสรรค์ การเปลี่ยนไปสู่ Conceptual Age (creators & empathizers) ความสําคัญของการสร้างสรรค์ในองค์กร คุณลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ ความหมายของ Creative Thinking และ Innovation นวัตกรรมมาจากใครบ้าง บทที่ 2 วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม Models of Innovation Management เตรียมตัวให้พร้อมก่อนคิดสร้างสรรค์ – ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ – รู้ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไร – ลองมองหาในสาขาวิชาอื่น – มองหาความคิดเยอะๆ บทที่ 3 เครื่องมือและเทคนิคสู่การคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมพร้อมกรณีศึกษามากกว่า 20 ธุรกิจ 6 เครื่องมือความคิดสร้างสรรค์ – เครื่องมือทดแทน – เครื่องมือผสม – […]

1 2 3 4 52