หลักสูตรออนไลน์ การโค้ชผลงาน – Performance Coaching

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด การโค้ชผลงาน เป็นกระบวนการ ที่หนึ่งบุคคล (โค้ช) ทําการโค้ชกับอีกบุคคล (โค้ชชี่) ในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของโค้ชชี่ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงหลักสูตรนี้เห็นการถ่ายทอดกระบวนการโค้ชผลงานในรูปแบบที่เป็นสากลพร้อมประสบการณ์ของวิทยากรผู้มากความสามารถ อันจะทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปสู่การโค้ชผลงานในองค์กรได้ด้วยตนเอง รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 ความหมายและประโยชน์บทที่ 2 บทบาทการโค้ชบทที่ 3 รูปแบบการโค้ชแบบ GROWบทที่ 4 การโค้ชโดยอาศัย Competency Modelบทที่ 5 กระบวนการโค้ช Coaching Process เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ หลักสูตรนี้ทําให้สามารถ เข้าใจถึงหลักการและแนวความคิดการโค้ชผลงาน เข้าใจบทบาทของโค้ชและข้อคิดของโค้ชมืออาชีพ สามารถนําเอากระบวนการโค้ชไปใช้ในงานได้ สามารถโค้ชผลงาน ภายใต้โมเดลสมรรถนะ เหมาะกับใคร หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร / ผู้ที่จะมีหน้าที่โค้ช วิทยากร วิทยากร อาจารย์ ดร.ทายาท ศรีปลั่ง ประวัติวิทยากร วิทยากรอาวุโส […]

หลักสูตรออนไลน์ การโค้ชผลงานขั้นสููง – Advanced Performance Coaching

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด การโค้ชผลงานขั้นสูง เป็นหลักสูตรที่ช่วยต่อยอดให้โค้ชที่มีพื้นฐานแล้ว สามารถมีทักษะการโค้ชที่สูงขึ้นในหัวข้อเรื่อง ผลงาน การตั้งเป้าหมาย การกำหนดทางเลือก การกระตุ้นผลงานและการสร้างความไว้วางใจทั้งนี้วิทยากรถ่ายทอดด้วยหลักการและขั้นตอนที่เป็นสากลพร้อมตัวอย่างประกอบ ในการนำไปสู่การฝึกฝนการโค้ชผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 เทคนิคที่สำคัญในการโค้ชบทที่ 2 ทักษะที่จำเป็นในการโค้ชบทที่ 3 ทักษะที่จำเป็นในการสร้างสายสัมพันธ์กับโค้ชชี่บทที่ 4 ทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงานบทที่ 5 ความไว้วางใจในการทำงานบทที่ 6 บทสรุปการโค้ชผลงานขั้นสูงสู่การปฏิบัติ เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง   ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ หลักสูตรนี้ทำให้สามารถ1. สนทนาโค้ชผลงานได้2. สนทนาโค้ชเพื่อการตั้งเป้าหมายและกำหนดทางเลือกได้3. สามารถโค้ชเพื่อการกระตุ้นผลงานได้4. สามารถโค้ชเพื่อสร้างความไว้วางใจได้ เหมาะกับใคร หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร / ผู้ที่จะมีหน้าที่โค้ช วิทยากร วิทยากร อาจารย์ ดร.ทายาท ศรีปลั่ง ประวัติวิทยากร วิทยากรอาวุโส […]

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงาน ประสิทธิภาพสูง – Smart Leadership

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด “ผู้นําทุกระดับ” จะต้อง “พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน” เพื่อที่จะสามารถนําองค์กร และทีมงานให้พร้อมรับ “การปรับเปลี่ยน” ตามกระแสโลกได้อย่างมีความสุข และประสบความสําเร็จ โดยหลักสูตรนี้จะบูรณาการการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดและหลักการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Change Mindset, New Normal, Critical Think และ Resilience Quotient เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความ “ตระหนักรู้” และ“สามารถประยุกต์ใช้” สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ในการ “ยกระดับภาวะผู้นํา” ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้มี Online Platform เป็นเครื่องมือหลัก ดังนั้น “วินัยการเรียนรู้”คือปัจจัยสําคัญที่จะ ทําให้หลักสูตรนี้สามารถที่จะ Transform ตัวผู้เรียน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่การ“นําการ Transform ทีมงาน และองค์กร” อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 โลก “เปลี่ยนแปลง” ผู้นำต้องทำอย่างไร? (Change Awareness for Leader)บทที่ 2 […]

หลักสููตรออนไลน์ การคิดเชิงออกแบบ – Design Thinking

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด หลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ Design Thinking ตั้งแต่การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง โดยให้ผู้ใช้งานจริงเป็นศูนย์กลางของการหาข้อมูล การนำปัญหาเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ ต่อยอดผ่านการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการสร้างต้นแบบและทดสอบเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ การอบรมนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้คุณพร้อมรับมือกับทุกปัญหาและความท้าทายในการพัฒนาแผนงานใหม่ๆ คุณจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก รายละเอียดของหลักสูตร การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) บทที่ 1 : บทนำ ทำความรู้จักกับการคิดเชิงออกแบบ (DesignThinking) ความสำคัญของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ความแตกต่างของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) กับการคิดรูปแบบอื่น Mindsets ของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Mindsets) กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) บทที่ 2 : การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) คืออะไร วัตถุประสงค์ของการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) เราควร Empathize […]

หลักสูตรออนไลน์ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ – Problem Solving & Decision Making

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ในการทำงานเป็นเรื่องปกติที่ต้องพบเจออยู่บ่อยครั้งความซับซ้อนของปัญหาที่เราต้องตัดสินใจในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้วิธีใช้ทักษะและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม การตอบสนองอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ ความเสี่ยงและผลกระทบที่ตามมา จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จที่จะสะท้อนผลลัพธ์ ออกมาในรูปของประสิทธิภาพ เวลา และต้นทุนได้ รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 หลักเบื้องต้นของการระบุปัญหา (Basics of Problem Identification) ทำความเข้าใจความหมายของปัญหาและลักษณะของปัญหา ความสำคัญของการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ กระบวนการแก้ปัญหา – DMAIC บทที่ 2 องค์ประกอบของการระบุปัญหา(Elements of Problem Identification) ความสัมพันธ์ระหว่าง Cause-Effect-Symptom-Problem (CESP) กระบวนการตรวจสอบปัญหา แนวทางการระบุปัญหา (Problem Statement) ที่ชัดเจน บทที่ 3 การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Applying Root Cause Analysis) วัตถุประสงค์และผลกระทบของ RCA เทคนิคสำคัญที่ใช้ในการหา RCA วิธีการสรุปสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา บทที่ […]

หลักสูตรออนไลน์ การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ – Time Management

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด หลักสูตรการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงานและช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวันบทที่ 2 เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ ด้วยรอยยิ้มบทที่ 3 ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสมบทที่ 4 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance)บทที่ 5 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงานบทที่ 6 การกำหนดเป้าหมายและการบริหารตนเองบทที่ 7 การจัดระเบียบให้ตนเองและผู้อื่นบทที่ 8 เครื่องมือในการจัดสรรเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็นบทที่ 9 เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 30 นาที ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดลำดับความสำคัญของการทำงานตามความเร่งด่วน และจำเป็น ฝึกฝนทักษะการวางแผนในการทำงานของตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้ สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดและสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างเป็นระบบ เหมาะกับใคร ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ วิทยากร วิทยากร อาจารย์ ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ ประวัติวิทยากร วิทยากร บริษัท ดิ […]

เชิญวิทยากรเข้าไปบันทึก VDO หลักสูตรที่ต้องการ

IMPRESSION ให้บริการสอน/ฝึกอบรม/บรรยาย ในหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานของสถาบัน IMPRESSION และสามารถเตรียมความพร้อมในการยกตัวอย่าง ทำWorkshop ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะกับองค์กรของท่านได้ โดยวิทยากรจะเข้าไปร่วมถ่ายทำบันทึกVDOในองค์กรของท่านตามกำหนดการ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนให้แก่องค์กรท่าน **VDO นี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ขององค์กรท่านในการนำไปใช้งานภายในองค์กรได้ตลอดชีพ**

หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการรับมือกับ ปัญหาของลูกค้า – Customer Complaint Handling & Service Recovery

https://www.impressionconsult.com/i/wp-content/uploads/2020/05/Promote1.mp4 รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เป็นหลักสูตร ที่เรียนรู้ถึง เทคนิควิธีการรับมือกับข้อร้องเรียน และการแก้สถานการณ์ให้ลูกค้าที่โกรธ กลับมารู้สึกดี ทั้งตัวพนักงานและองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะการรับมือกับปัญหา ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กรหรือจากลูกค้า รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 แนวคิดต่อข้อร้องเรียนบทที่ 2 ความสำคัญของการรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าบทที่ 3 ลูกค้าโกรธเกิดจากอะไรบ้างบทที่ 4 Workshop การรับมือกับข้อร้องเรียนบทที่ 5 ความเข้าใจในความรู้สึกของลูกค้าบทที่ 6 หลักการในการรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าบทที่ 7 ประเภทของลูกค้าที่ร้องเรียนบทที่ 8 วิธีการรับมือกับลูกค้าที่ร้องเรียนในแต่ละประเภทบทที่ 9 การควบคุมอารมณ์เมื่อถูกลูกค้าร้องเรียนบทที่ 10 แนวทางการรับมือกับสถานการณที่ลูกค้าร้องเรียนบทที่ 11 Workshop แนวทางการรับมือกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้องเรียนบทที่ 12 เทคนิคการตอบปัญหาลูกค้าในสื่อออนไลน์บทที่ 13 การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพบทที่ 14 การชดเชยความรู้สึกของลูกค้าให้เกิดความประทับใจบทที่ 15 Workshop การชดเชยความรู้สึกของลูกค้าให้เกิดความประทับใจบทที่ 16 บทสรุปเทคนิคการรับมือกับปัญหาของลูกค้าสู่การปฏิบัติ เวลาทั้งหมดของ VDO : 2 […]

1 2 3 4 5 52