Service Excellence Avenue (SEA Model)

SEA Model เป็นเส้นทางการพัฒนาองค์กรให้มีรูปแบบการบริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ภาพบริการที่เป็นเลิศ แนวทางการใช้งาน ในการนำเอา SEA Model ไปใช้งานนั้น ให้มองเป็นการเดินทางที่ใช้ระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มต้นจากการเดินทางไปยังหลักไมล์ที่ 1 การจัดการข้อมูลลูกค้า (Customer Database Management) แล้วเดินทางต่อด้วยหลักไมล์ที่ 2,3,4 และสุดท้ายด้วยหลักไมล์ที่ 5 ที่เดินทางถึงหลักไมล์ที่ 5 เสร็จเรียบร้อยครบ 1 ปีพอดี พอเดือน มกราคมปีถัดไป ก็มาเริ่มต้นที่หลักไมล์ที่ 1 ไปจนถึง 5 ใหม่ ทำแบบนี้ไปในทุกๆ ปี แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับ   ถามว่า ทำไม ถึงต้องมาเริ่มที่หลักไมล์ที่ 1 ใหม่อีก ทั้งๆที่เราทำไปแล้ว คำตอบคือ เพราะ – ลูกค้าไม่เคยหยุดนิ่ง เพราะ – ลูกค้าเปลี่ยนแปลงเสมอ เพราะ- ลูกค้ามีความคาดหวังสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด เพราะ […]

การฝึกอบรมสู่การบริการที่เป็นเลิศ (SEO Model)

การฝึกอบรมสู่การบริการทีเป็นเลิศ (SEO Model) Training Program for Service Excellence Organization ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มรทัศนคติ ความรู้ และทักษะในการทำงานให้บริการลูกค้าสู่ความเป็นเลิศนั้น สถาบัน IMPRESSION ได้ทำการศึกษาวิจัย พร้อมปฏิบัติจริง ร่วมกับองค์กรมากกว่า1 องค์กร ด้วยบุคลากรกว่า 20,000 คน ได้สรุปออกมาเป็น SEO Model (Service Excellence Organization Model) ในการวางแผนฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการลริการลูกค้า พร้อมทัศนคติในการบริการลูกค้า อันประกอบไปด้วยกัน 7 หลักสูตร ที่ฝึกอบรมต่อเนื่องกันดังนี้ Module 1 เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) Module 2 บริการด้วยใจ (Service Mind) Module 3 บุคลิกภาพสำหรับนักบริการมืออาชีพ (Personality Plus) Module 4 การนำเสนองานลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Communication and […]

DISCS Model

Service Culture Process กระบวนการสร้างวัฒนธรรมบริการ Define กำหนดวัตถุประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรม Identify ระบุพฤติกรรมที่คาดหวัง Symbols สร้างสัญลักษณ์ กระบวนการ มาตรฐานบริการ พิธีการ พิธีกรรม Communicate สื่อสาร ฝึกอบรม ติดตามผล ให้รางวัล Standardize รักษามาตรฐาน   ขั้นตอนในการสร้างวัฒนธรรมบริการนั้น เรานำมาใช้กับพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและพนักงานใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้างาน ได้เช่น เมื่อมีพนักงานสมัครงานเข้ามา เราใช้เกณฑ์ในการประเมินคัดเลือกพนักงานใหม่ที่เข้ามาโดยการตรวจสอบและสัมภาษณ์คุณสมบัติ ในทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติถึงค่านิยมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับองค์กรได้อีกด้วย เมื่อพนักงานใหม่เริ่มเข้าทำงาน เราจะให้เขาได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมบริการ โดยการจัดปฐมนิเทศ ที่มีเนื้อหาในเรื่องของวัฒนธรรมบริการประกอบอยู่ด้วย เพื่อให้เขาได้นำเอาทักษะที่เป็นวัฒนธรรมขององค์กรไปใช้ในการทำงานต่อไป เมื่อพนักงานปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของตนเอง เราจะส่งเสริมให้เขาได้ทำงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมบริการด้วยการ ให้รางวัลจูงใจ และให้หัวหน้างานเป็นผู้ประเมินติดตามผล รายละเอียดในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ดังนี้ กำหนดวัตถุประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรม Define Culture ในการเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต้องมีการสำรวจผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและผู้บริหารอันดับต่อๆ ไป และถามกับผู้ที่ทุกคนให้การยอมรับเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Change […]

1 30 31 32