หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นํา และทักษะหัวหน้างาน LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILLS

       การพัฒนาความรู้ ทักษะสำหรับหัวหน้างาน มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด การสร้างความตระหนักถึงบทบาทของตนที่เปลี่ยนไป  จากผู้ปฏิบัติงานประสิทธิผลสูงไปสู่การเป็นผู้นำทีมงาน  ที่วิธีบริหารงานนั้นจะส่งผลต่อบรรยากาศการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน ตลอดจนสามารถรักษาพนักงานที่ดีไว้กับองค์กรนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง         หลักสูตรนี้ มุ่งพัฒนาหัวหน้างาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะหัวหน้างาน แสดงพฤติกรรมหัวหน้างานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจจากสมาชิกในทีมงาน เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ในมิติของแรงจูงใจและความสามารถ เพื่อสามารถกำหนดวิธีพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะอย่างเหมาะสมกับทีมงานแต่ละบุคคล  ภายใต้บรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ผลที่จะได้รับ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถ ตระหนักถึงความสำคัญและทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะหัวหน้างาน เข้าใจ และสามารถแสดงพฤติกรรมของหัวหน้างานต้นแบบ เข้าใจความแตกต่างของบุคคล สู่การกำหนดวิธีพัฒนาและสอนงานที่มีประสิทธิผล บทบาทที่เปลี่ยนไปในฐานะหัวหน้างาน ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ คุณลักษณะหัวหน้างานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจจากสมาชิกทีมงาน แนวคิด 7 อุปนิสัยของคนทำงานที่มีประสิทธิผล ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อน(Be Proactive) เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ(Begin with the End in Mind) ทำตามลำดับความสำคัญ(Put First Things First.) คิดแบบ ชนะ/ชนะ(Think […]

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นํา เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง “Leadership Development Program: Smart Leader, Smart Team”

หลักการและเหตุผลในฐานะผู้นำ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะมีหน้าที่ต้องนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน  ทั้งนี้ ความสำเร็จของหน่วยงาน นอกจากจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของคนในหน่วยงานแล้ว ยังต้องอาศัยผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถส่งเสริมการดำเนินงานของสมาชิกในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนเช่นในปัจจุบันได้  ดังนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องสร้างและพัฒนาให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” เป็นผู้นำที่นอกจากจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆแล้ว ยังต้องมีทักษะและคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง ได้รับการออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบการอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ กระบวนการปฏิบัติ และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา อาทิ ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด   วัตถุประสงค์ 1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการแสดงภาวะผู้นําได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนําทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้ 2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาจุดแข็งจุดเด่นของตนเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น พร้อมเรียนรู้หลักการสร้าง  แรงบันดาลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดีคนเก่งและมีความสุขในองค์กรมากขึ้น  3) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารงาน สร้างและพฒนาทีมงานของตนเอง โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงาน ระหว่างผู้จัดการกับทีมงานได้ Day1 […]

หลักสูตร ภาวะผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)

วัตถุประสงค์ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ “การเปลี่ยนแปลง” เปิดมุมมองชีวิตที่มีคุณภาพได้ด้วย “ทัศนคติเชิงบวก” เสริมทักษะในการรับมือกับโลกที่เปลี่ยน ใจต้องเปิด กายต้องปรับ เนื้อหาหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงและอนาคตของการบริหาร ทักษะที่ผู้นำต้องมีเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง การสอนงานและการสร้างแรงจูงใจ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำสำหรับผู้นำยุคใหม่ ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน (Delegating & Monitoring for Supervisor)

การที่จะบริหารงานและบริหารคนภายในองค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้นั้น หัวหน้างานจะต้องมีความรู้และทักษะในการตั้งเป้าหมาย มอบหมายและติดตามผลงาน รวมทั้งจะต้องสามารถสอนแนะผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของพนักงาน ทีมงาน และองค์กรได้   ดังนั้น การเรียนรู้หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ ในการมอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรูปแบบการสอนแนะทีมงานจึงมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากความรู้และทักษะเหล่านี้จะส่งผลให้การบริหารจัดการผลงานของทีมงานบรรลุผลสำเร็จ และนำไปสู่ผลงานที่ดีเลิศขององค์กรต่อไป   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง 2. เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง 3. เพื่อสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 4. เพื่อสามารถมีทักษะในการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้   เนื้อหาหลักสูตร  ความหมายของการจัดการ การเปลี่ยนแปลง  ข้อเท็จจริงของการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงขององค์กร  ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Drivers)  ปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร  ประเภทของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 4 แบบ  ระดับการตอบสนองของคนต่อการเปลี่ยนแปลง  บทบาทของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ  แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง  รูปแบบการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกับคน 4 ประเภท  การพัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลง  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง / คุณลักษณะของผู้นำ  สาเหตุ และ เทคนิคการลดแรงต้าน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่อบุคคลอื่น  วิธีการ / กระบวนการจัดการ การเปลี่ยนแปลง  Workshop: การระดมสมอง และวางแผนการบริหารเปลี่ยนแปลง  กรณีศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)

“เวลานับว่ามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนด และมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาหรืองานเยอะมาก” ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าพนักงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่า งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง และทราบเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลต้องมีเทคนิคเฉพาะ มีการประเมินการบริหารเวลาของตน การวางแผนจัดทำตารางเวลาอย่างเป็นระบบ “หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” จึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ   หัวข้อการอบรม Happy @ Work สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ด้วยรอยยิ้ม ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม – การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน – สาเหตุของการบริหารเวลาที่ขาดประสิทธิภาพ – สร้างความสำเร็จในชีวิตและการทำงานด้วย Work Life Balance การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน การกำหนดเป้าหมายและการบริหารตนเอง – กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย – เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ดี – กิจกรรม : การตั้งเป้าหมายเชิงรุก การจัดระเบียบให้ตนเองและผู้อื่น เครื่องมือในการจัดสรรเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็น กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติวางแผนงานและติดตามงาน เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ   สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น […]

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง สู่การทำงานเป็นทีม (Unlock your Potential for Smart Leader)

ในฐานะผู้นำ (Leader) นัั้น ภารกิจที่สำคัญยิ่งที่สุดประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาศักยภาพตนเอง และสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของบุคลากรในทีมงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ทั้งด้านการทำงานและส่วนตัวที่กำหนด ดังนัั้น องค์กรจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพผู้นำและรองรับการเติบโตบุคลากรในสายอาชีพ ให้มีทักษะการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาที่สูงสุดและยั่งยืน   วัตถุประสงค์ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำ การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น ทัั้งด้านการบริหารจัดการและการปรับทัศนคติ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางการสร้างภาวะผู้นำเพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนาพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของตนเองและทีมงานและองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำเป้าหมายการทำงานและแผนการดำเนินชีวิตตนเองนำแผนการไปประยุกต์ใช้ติดตามผลการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม   เนื้อหาหลักสูตร วันที่ 1 : ยอดศาสตร์และศิลป์ สำหรับผู้นำ – ผู้นำ หรือ ผู้จัดการ – อัตตา กับแนวคิดผู้นำที่ดีในมุมมองผู้อื่น – ผู้นำเปลี่ยนชีวิตตนเองและผู้อื่นได้จริงหรือ ? – มุมมองความคิดสู่การทำงานเป็นทีม – แรงจูงใจในการทำงานของผู้นำ ฯลฯ วันที่ 2 : STAR MODEL สำหรับผู้นำ – กรณีศึกษาบุคคลต้นแบบตาม STAR MODEL – STAR MODEL ความหมาย/วิธีปฏิบัติ – แนวทางการพัฒนาตนเองแบบ STAR MODEL […]

1 2