Emotional Communication Management

Emotional Communication Management การสื่อสารตามสภาวะอารมณ์ในโลกจริง และเสมือนจริง หลักการและเหตุผล  เรื่องง่ายๆ ในการทางานบริการ ที่ผู้ให้บริการมักลืมนึกถึง เรามองเห็นประโยชน์และให้คุณค่าของสินค้าและบริการ จึงนาเสนอนวัตกรรม ที่แตกต่าง แปลกใหม่ ให้ ในขณะที่ลูกค้าก็มีเหตุผลของความชอบ มองเห็นประโยชน์ในแบบของเขา การสื่อสารให้ตรงใจ และตรงประเด็นตามสภาวะอารมณ์ลูกค้า จึงเป็นเครื่องมือชุดสาคัญที่นักบริการควรใส่ใจ … เป็นอันดับแรก ในห้วงเวลาที่ “ความจริงที่ปรากฎขึ้นแวบเดียว” มีความสาคัญต่อการบริการและการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เสมือนผู้ที่เริ่มต้นได้ดีย่อมก้าวย่างต่อไปได้อย่างสวยและสง่างาม หรือคาที่เราคุ้นเคยกันก็คือคาว่า                                                            […]

Hou-Ren-Sou การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Hou-Ren-Souการรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในการทำงานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะ ซึ่งเป็นสิ่งขัดขวางการทำงานของพนักงาน จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข หัวหน้างานผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องรับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อคิดวิธีและแนะนำวิธีการจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปดำเนินการต่อไป โฮเร็นโซ (HOU-REN-SOU) คือหลักการ รายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อทำให้รู้วิธีปฏิบัติในเรื่องการสื่อสารในองค์กรอย่างเป็นระบบ จากผู้ใต้บังคับบัญชาสู่หัวหน้างานหรือผู้บริหาร ให้ได้เข้าใจประเด็นสิ่งที่เกิดขึ้นนำไปสู่แนวทางการจัดการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป หลักสูตรนี้ เน้นที่การให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความจำเป็นในการรายงานความก้าวหน้าของงาน หรือการรายงานทันทีเมื่อเกิดปัญหา พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และ ขอคำปรึกษาเมื่อมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาขึ้น วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะสามารถ• ตระหนักถึงความจำเป็นในการสื่อสารในองค์กรอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักการ HOURENSOU • ทราบวิธีการปฏิบัติและเกิดทักษะการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม เนื้อหา • ปัญหาในการทำงานและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงาน • การสื่อสารกับการแก้ไขปัญหา • หลักการ HOU-REN-SOU คืออะไร • วิธีปฏิบัติตามหลักการ HOU-REN-SOU o การรายงาน o การสื่อสารประสานงาน , และเครื่องมือสื่อสาร o การปรึกษา o หลักการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสาร […]

หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Management Communication)

การพัฒนาความรู้ ทักษะในการสื่อสารเพื่อการจัดการ สำหรับผู้จัดการ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร เนื่องด้วยวิธีการสื่อสารในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลอย่างยิ่งต่อบรรยากาศการทำงาน ผลการปฏิบัติงานของทีมงาน ความผูกพันของทีมงานต่อองค์กร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อรักษาพนักงานที่ดีไว้กับองค์กร นอกจากนั้นหลักการเหล่านี้ ยังสามารถใช้ได้ผลเป็นอย่างดีในการสื่อสารเพื่อตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าภายนอกได้อีกด้วย หลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน เข้าใจทุกองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการทำงาน ผ่านศิลปะในการสื่อสาร ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ในการโน้มน้าว จูงใจ ขจัดอคติ ป้องกันความขัดแย้ง สร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานระหว่างกัน ด้วยการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการสื่อสารในการให้บริการกับลูกค้า ผ่านรูปแบบการสื่อสารของตนเองที่ต่างไปจากเดิม ผลที่จะได้รับ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถ 1. เข้าใจถึงผลกระทบของการสื่อสารที่ผิดพลาด ต่อความสำเร็จของงาน และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล2. เข้าใจองค์ประกอบของอุปสรรคการสื่อสารที่เป็นข้อจำกัดสู่การเป็นผู้นำต้นแบบ3. เข้าใจองค์ประกอบในการสื่อสารทั้งหมด เพื่อลดอุปสรรคในการสื่อสาร และใช้ปัจจัยเสริมที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่สัมพันธภาพที่ยั่งยืน4. เห็นความจำเป็นและประโยชน์ของการปรับรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับคู่สนทนาและสถานการณ์ เนื้อหาหลักสูตร • บทบาทผู้นำนักสื่อสารในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง • องค์ประกอบของการสื่อสาร – ผลกระทบจากการสื่อความที่ผิดพลาดหรือบกพร่อง – อุปสรรคในการสื่อสาร เช่น ประสบการณ์ อคติ ฯลฯ – […]

หลักสูตร การสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพสู่ความสำเร็จ (Communication Technique)

ความสามารถประการหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานและชีวิตส่วนตัวมีนั้น คือ ความสามารถในการสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด ถ่ายทอดแนวคิด และมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้อื่น โดยยังคงรักษา “สัมพันธภาพ” (Relationship) ต่อคู่สนทนา ซึ่งคือหัวใจของความสุขและความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมและสังคมไทย เมื่อเรามีสัมพันธภาพที่ดี มีความไว้วางใจกันและกัน จะช่วยย่นระยะเวลาในการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่องที่ต้องทำงานร่วมกัน ตลอดจนลดอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกันไปได้อย่างมาก หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจทุกองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการสร้างสัมพันธภาพ และศิลปะในการสื่อสาร ใช้แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ในการโน้มน้าว จูงใจ ขจัดความขัดแย้งและสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานระหว่างกัน ด้วยการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถ เข้าใจถึงผลกระทบของการสื่อสารที่ผิดพลาด ต่อความสำเร็จของงาน และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เข้าใจองค์ประกอบของอุปสรรคการสื่อสารที่เป็นต้นเหตุของสัมพันธภาพที่ล้มเหลว เข้าใจองค์ประกอบในการสื่อสารทั้งหมด เพื่อลดอุปสรรคในการสื่อสาร และใช้ปัจจัยเสริมที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่สัมพันธภาพที่ยั่งยืน   เนื้อหาหลักสูตร หัวข้อสร้างเสริมทัศนคติและทักษะผ่านประสบการณ์สนุกสนานเป็นกันเอง ในห้องสัมมนา ผลกระทบจากการสื่อความที่ผิดพลาดหรือบกพร่อง องค์ประกอบของการสื่อสาร – พลังของท่าทาง และน้ำเสียง – การใช้คำพูดที่เหมาะสม –  น้ำคำ น้ำกรด น้ำมนต์ – i Message – […]

หลักสูตร การนำเสนองานด้วย Power Point และการพูดในที่ชุมชน (Power Point and Presentation Technique)

ชุมชนมีความหลากหลายของผู้คน และวัฒนธรรม การบริหารจัดการชุมชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศิลปะในการสื่อสาร และนำเสนอ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้นำ และเป็นการสร้างแนวร่วมในชุมชน การนำเสนอในที่ชุมชน จึงเป็นกระบวนการที่ต้องมีหลักการ มีการเตรียมความพร้อม และมีการแสดงออกที่น่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการนำเสนองาน ในที่ชุมชนให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นมืออาชีพและเพื่อให้เข้าใจหลักการ การนำไปปฏิบัติ และได้ฝึกปฏิบัติจริง   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การสร้างวิทยากรภายใน (Train the Trainer)

การพัฒนาวิทยากรภายในถือว่าเป็นกลไกการขับเคลื่อนองค์กร วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรมีระบบการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพราะวิทยากรภายใน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในงานดีอยู่แล้ว เมื่อมาเติมทักษะ การถ่ายทอด การสื่อสารแล้วย่อมจะช่วยให้เกิดการสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้ความรู้ที่อยู่ในตัวแต่ละบุคคลนั้นได้ถูกนำมาใช้แก่ผู้อื่นอีกด้วย ย่อมจะช่วยให้องค์กรมีความแข่งแกร่งมากยิ่งขึ้น และมีกลไกในการพัฒนาบุคลากรภายในที่จะสนับสนุนให้องค์กรเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสร้างบุคลากร ให้มีการเป็นวิทยากร ที่มีคุณภาพ 2.เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่วิทยากร มีการถ่ายทอดอย่างมีหลักการ และเป็นระบบ 3. เพื่อให้ผู้ที่จะเป็นวิทยากรได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ และสามารถบรรยายได้   หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างบุคคลากรในองค์กร ให้มีความสามารถในการเป็น Trainer โดยมีหลักการดังนี้ 1. เน้นคุณภาพการสอน และฝึกปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอบรมทุกคน จึงต้องมีการควบคุมจำนวนผู้เข้าอบรม 2. มุ่งเน้น การฝึก Skill และการ Comment อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างแท้จริง มีเนื้อหา 3 วัน โดยแบ่งความสำคัญของเนื้อหาและหลักสูตร ออกเป็น 6 บท ให้มีความครอบคลุม ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ และเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง ทุกคน และได้รับการแนะนำ ปรับปรุงโดยวิทยากร Trainer และทีมผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของธุรกิจในองค์กร และได้รับการแนะนำ […]

หลักสูตร Effective Communication for Internal and External Customer

การสื่อสาร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมีองค์ประกอบที่ใช้ในการสื่อสารอยู่มากมาย เช่น ภาษา ท่าทาง น้ำเสียง สีหน้า อารมณ์และข้อมูลที่ต้องการสื่อ รวมถึง วัตถุประสงค์ในการสื่อแต่ละครั้ง เพื่อให้ทุกคนเห็นเป็นภาพเดียวกัน เข้าใจตรงกัน รวมถึงนำไปใช้งาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบวิธีต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อสามารถวางแผนการปรับปรุงทักษะ การสื่อสารของตนเองได้ เนื้อหาหลักสูตร องค์ประกอบของการสื่อสาร ปัจจัยที่ทำให้บุคคลมีการสื่อสารที่ดี ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จในการสื่อสาร ความเข้าใจถึงมุมมองลูกค้าภายนอกและภายใน แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ บุคลิกภาพภายนอก ภายใน บุคลิกของผู้สื่อสารที่ดี ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเอง   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในความสำคัญของการสื่อสารและนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น 2. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการสนทนาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในตนเอง และพร้อมที่จะแสดงออกในด้านการสื่อสารมากยิ่งขึ้น   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

1 2