หลักสูตร สร้างอำนาจและความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

ผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญต่างๆที่จะใช้ในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  โดยเนื้อหาของการอบรมสัมมนาจะเน้นหลักการที่สำคัญเพื่อให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ เพื่อสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง  โดยผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และมีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองมานานกว่า  13 ปี   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง 2. เพื่อสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง 3. เรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง 4. เรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด 5. สร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ เนื้อหาหลักสูตร ความหมายและเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง 4 รูปแบบของการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเลือกใช้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง กำหนดเป้าหมายอย่างไรให้เจรจาแล้วประสบความสำเร็จ ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skills)

การสื่อสาร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมีองค์ประกอบที่ใช้ในการสื่อสารอยู่มากมาย เช่น ภาษา ท่าทาง น้ำเสียง สีหน้า อารมณ์ และข้อมูลที่ต้องการสื่อ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการสื่อแต่ละครั้ง เพื่อให้ทุกคนเห็นเป็นภาพเดียวกัน เข้าใจตรงกัน รวมถึงนำไปใช้งาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร ในรูปแบบวิธีต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อสามารถวางแผนการปรับปรุงทักษะ การสื่อสารของตนเองได้   เนื้อหาหลักสูตร – องค์ประกอบของการสื่อสาร – ปัจจัยที่ทำให้บุคคลมีการสื่อสารที่ดี – ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จในการสื่อสาร – แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ – บุคลิกภาพภายนอก ภายใน – บุคลิกของผู้สื่อสารที่ดี – ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเอง – รูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือการสื่อสารที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด – ความมั่นใจในตนเอง (Poise) – ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. […]

หลักสูตร เปิดใจตนเอง สู่ความสำเร็จร่วมกัน (Open Mind for Achievement)

เป็นการสร้างทัศนคติในการทำงาน ให้ทุกคนในองค์กร มีความคิดเชิงบวก เข้าใจตนเองและผู้อื่น สานความสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ดึงศักยภาพในการทำงานออกมาใช้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก 2.  เพื่อปรับแนวคิด ที่มีต่อทั้งตนเองและผู้อื่น 3.  เพื่อให้พนักงานมีความสุขร่วมกันในการทำงาน 4.  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปสู่ความสำเร็จ   เนื้อหาหลักสูตร Open Mind Set : เปิดใจ กระตุ้นความคิด ทัศนคติที่ดี กิจกรรม : เปิดมุมมอง สร้างแนวคิดเชิงบวก เปิดใจรับความคิดที่แตกต่าง อ่านคนออก เข้าใจตนเองและผู้อื่น การเข้าใจคนในแต่ละ GENERATION ปรับ เปลี่ยนแปลง ทัศคติเพื่อความสำเร็จ   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้าอบรมเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และเปิดรับในสิ่งใหม่ๆมากยิ่งขึ้น 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบุคคลแต่ละประเภท และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีในการรับมือกับปัญหาและสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้เหนือชั้น (Smart Negotiation)

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวทั้งวิธีการขาย และการนำเสนอสินค้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ในสภาวะปัจจุบัน ดังนั้นพนักงานในธุรกิจต้องมีกลยุทธ์และชั้นเชิงในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่ต้องการนำเสนอขายเป็นที่น่าสนใจ และช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองย่อมต้องเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอให้เป็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำเสียงท่าทาง ความรอบรู้ในตัวสินค้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายจะต้องเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อให้การนำเสนอนั้นประสบผลสำเร็จ   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงเทคนิคและวิธีการเปิดการเจรจาและปิดการเจรจาได้อย่างมีชั้นเชิง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการนำเสนอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   เนื้อหาหลักสูตร หลักการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการเจรจา การเตรียมการ การเข้าสู่การเจรจา การปิดการเจรจา เทคนิคการเจรจาในสถานการณ์ต่างๆ  (Tip & Trick) พฤติกรรมในการเจรจาต่อรอง  และการสังเกตพฤติกรรมของคู่เจรจา ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานในองค์กร (Effective Coordination & Communication Skills)

องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงาน ผู้บริหารส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร   การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร (Communication Skills) เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดี (Coordination) ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานในองค์กร” จะทำให้ทีมงานมีเป้าหมาย ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยการสื่อสารและประสานงานกับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross Functional Team)   เนื้อหาหลักสูตร สร้างความสัมพันธ์ ต่างคน ต่างวัย จะอยู่ร่วมกันอย่างไรดี? เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน” การทำงานเป็นทีม กระบวนการสร้างทีมเพื่อความยั่งยืน ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

1 2