หลักสูตร Innovation & Creative Thinking

การดํารงชีวิตอย่างมุ่งมั่นและมีเป้าหมายเพื่อความสําเร็จในทุก ๆ ด้านนี้นจ ําเป็นต้องเข้าใจถึงหลกคั ิด มุมมอง โดยมีแนวทางที่สําคญค ั ือ การจดการความค ั ิดให้เป็นระบบและมีหลกการ ั การคิดอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นระบบความคิดที่มีขั้นตอน สามารถฝึกฝนและ เรียนรู้ได้การศกษึ าผ่านกระบวนการฝึกฝน รวมทงอบรมผ ่านกระบวนการฝึกหดในร ั ูปแบบต่างๆ สามารถทําให้มีหลกในการสร ั ้างการคิด เชิงสร้างสรรค์ได้ทั้งสิ ้น หากวิถีชีวิตมงมุ่ นมั่ ีเป้าหมาย ต้องการความสําเร็จ สิ่งที่มนษยุ ์ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกฝน คือ การฝึกให้เป็น คนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสําเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน การจดอบรมเร ั ื่องการคิดอย่างสร้างสรรค์จะทําให้ท่านเข้าใจวิธีการคิดแนวการคิด ฉลาดคิดด้วยเทคนิคตางๆ ่ อย่างมีจินตนาการ การสร้างความคิดแบบมีวิสัยทศนั ์เพื่อความโดดเดนในองค ่ ์การตอไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจดประกายให ุ ้มีทักษะ Creative Thinking ให้สามารถนําแนวคิดเหลาน่ ี […]

หลักสูตร EQ at Work

เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ได้เรียนรู้ และเข้าใจ คุณสมบัติของคนทำงานแบบมืออาชีพ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปิดมุมมองการใช้ชีวิตที่เปี่ยมคุณค่าและเสริมต่อยอดทางความคิด เพื่อความฉลาดทางอารมณ์สำหรับการทำงาน 2. เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติคนทำงานมืออาชีพ ที่พร้อมด้วยความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สู่การยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน   เนื้อหาหลักสูตร การทำงานของสมองซีกขวาและซีกซ้าย การประเมินความฉลาดของอารมณ์ตนเอง การตระหนักในตนเอง (Self Awareness) ความเข้าใจผู้อื่น (Empathy) การมองโลกในด้านบวก (Optimism) การแก้ไขปัญหาควบคุมอารมณ์ (Conflict Solving) ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

1 2 3