หลักสูตร การบริหารพนักงานดาวเด่นและแผนทดแทนตำแหน่งงาน (People Management & Talent Planning)

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในยุคปัจจุบัน ไม่ได้พิจารณากันที่องค์กรใดมีทุนหรือเทคโนโลยีมากกว่ากัน แต่ปัจจัยสำคัญอยู่ที่คุณภาพของคนในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรใดที่มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานดาวเด่น (Talent Management) ให้สามารถปลดล๊อคศักยภาพของตนเอง และดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่มาใช้ได้เต็มขีดความสามารถ รวมทั้ง สามารถกระตุ้นจูงใจและรักษาให้พนักงานดาวเด่นอยู่เป็นกำลังสำคัญและยินดีที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร (Loyalty) ถือเป็นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการได้เปรียบเชิงแข่งขัน เป็นเรื่องที่องค์กรจะละเลยไม่ได้ ดังนั้น จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการที่จะธำรงรักษาพนักงานดาวเด่น ที่เรียกได้ว่าเป็นยอดหัวกระทิ ที่พร้อมจะเป็นผู้บริหารระดับสูง (Top Executive) หรือผู้นำองค์กรในอนาคต (Future leader) ให้อยู่กับองค์กรและเจริญเติบโตในหน้าที่การงานพร้อมไปกับ การวางแผนด้านสายความก้าวหน้า ตลอดจนเสริมความรู้และทักษะให้กับยอดหัวกระทิเหล่านั้น ให้มีความพร้อมและมีความภักดี (Loyalty) ต่อองค์กร ไม่คิดหนีไปไหนง่ายๆ วัตถุประสงค์ 1 ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด และฝึกปฏิบัติกระบวนการจัดทำ Talent Management และ Succession Plan 2 ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด และสามารถจัดแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและการรักษาพนักงานให้สอดคล้องกับ Talent Management ที่องค์กรต้องการ 3 ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบเทคนิคการบริหารและกระตุ้นจูงใจกลุ่มพนักงานดาวเด่น สามารถปลดล๊อคศักยภาพของตนเอง และสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ได้เต็มขีดความสามารถ 4 ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด กระบวนการในการสร้างและพัฒนา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้นำสำหรับองค์กร เนื้อหาหลักสูตร 1. ผู้บริหารกับแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ […]

Module 7 การสร้างทีมงานเพื่องานบริการอย่างเหนือชั้น (Service Team Intelligence)

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก โดยการพัฒนาทีมงานให้ได้รู้จัก และเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาเสริมสร้างทีมงานให้พร้อมต่อการให้บริการของทั้งทีมสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กร หรือจากลูกค้าเอง วัตถุประสงค์   1. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลกรในองค์กร ให้มีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งการทำงานเป็นทีม 2. เพื่อเป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของบุคลกร ในสถานการณ์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้  การทำกิจกรรม และการปฏิบัติภารกิจต่างๆ 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และนำไปสู่การพัฒนาทีมงาน ที่แข็งแกร่ง เป็นพลังให้กับองค์กร ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร กิจกรรม “Ice Breaking and Energizing” หลอมละลายให้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมๆ กับการกระตุ้นการสร้างพลังของทีมงาน กิจกรรม “Flagship” พลังทีมสร้างสรรค์เพื่อเอกลักษณ์ และความเป็นหนึ่งเดียวของทีมงาน กิจกรรม “Customer Journey” กิจกรรมที่สะท้อนถึงการร่วมมือกันสร้างสรรบริการลูกค้า ฯลฯ หลักการ :  การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ด้วยการสังเกต และใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อย หรือสภาพแวดล้อมในสถานการณ์หนึ่งๆ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

Module 6 การรับมือกับปัญหาของลูกค้า (Customer Complaint Handling and Service Recovery)

 เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง เทคนิควิธีการรับมือกับข้อร้องเรียน และการแก้สถานการณ์ให้ลูกค้าที่โกรธ กลับมารู้สึกดี ทั้งตัวพนักงานและองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะ และฝึกปฏิบัติในการรับมือกับปัญหา ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กร หรือจากลูกค้าเอง  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเรียนรู้การรับมือกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดมาตรฐานของการรับมือกับคำร้องเรียน หรือ ปัญหาของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพอใจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการสร้างทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียนที่ดี เพื่อให้รู้แนวทางในการนำเรื่องร้องเรียน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อปรับทัศนคติในการจัดการเรื่องร้องเรียน เนื้อหาหลักสูตร ขั้นตอนการรับมือกับลูกค้าที่โกรธ เทคนิคการชดเชยความรู้สึกให้ลูกค้า จากการร้องเรียนให้กลายเป็นความประทับใจ ความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียน ทำไมต้องมีการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี ผลของการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดีและไม่ดี เพราะเหตุใดลูกค้าจึงโกรธ [3W for Customer Complaint ? (What Complaint?, Why Complaint?, Whom Complaint?)] การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ ฯลฯ  https://www.youtube.com/watch?v=ja7NXtHqF7g ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

Module 5 การบริการลูกค้าที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น (Customer Delight)

  ในการให้บริการลูกค้านั้น ถ้าหากสามารถส่งมอบบริการให้กับลูกค้าในรูปแบบที่มีความแตกต่างจากองค์กรอื่น มันจะเป็นเสน่ห์ของตัวเจ้าหน้าที่และองค์กรของเรา ซึ่งหมายถึงเป็นการบริการลูกค้าที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ ถึงแบรนด์ขององค์กรอีกด้วย หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการ และวิธีการในการบริหารจัดการ CRM (Customer Relationship Management) และ CEM (Customer Experience Management) ในองค์กรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้คิดออกแบบรูปแบบการให้บริการของตนเองที่แตกต่างจากองค์กรอื่น อีกทั้งเข้าใจแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวด้วย หลังจากการอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเข้าใจถึงหลักการ  แนวทาง และวิธีปฏิบัติ ในการนำเอาเครื่องมือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และการสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้า (CEM) ไปประยุกต์ในองค์กรของตนเองได้ 2. เพื่อให้สามารถ คิดออกแบบ รูปแบบการบริการและการดูแลลูกค้าที่แตกต่างจากองค์กรอื่นๆได้ เนื้อหาหลักสูตร แนวการพัฒนากลยุทธ์ตลาดที่สร้างคุณค่าที่แตกต่าง 5 หลุมดำ ที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำ CRM CRM กับการบริหารแนวแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงคุณค่าธุรกิจ การบริหารแบบสร้าง Loyalty การออกแบบและการบริหารกลยุทธ์เพื่อสร้างความภักดีของลูกค้า ฯลฯ https://www.youtube.com/watch?v=isVecg7IeP4 ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

Module 4 การนำเสนองานลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Communication and Presentation Excellence)

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การสื่อสาร รับสาร กับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการนำเสนอสินค้า บริการ แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร     วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ในการนำเสนอต่อหน้าผู้อื่น การแสดงออก อย่างมืออาชีพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคลากร และองค์กร เมื่อต้องนำเสนอ ในนามตัวแทนของบริษัท เพื่อเข้าใจหลักการและเทคนิคในการเรียบเรียงความคิดในการนำเสนอที่มีประสิทธิผล เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร หลักการนำเสนอ เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอ (แบบทางเดียว/แบบสองทาง) ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จ บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ บุคลิกภาพภายนอก/ภายใน ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเอง ภาษา  ท่าทาง  และวิธีการสื่อสาร ที่เหมาะสมกับผู้ฟัง ฯลฯ https://www.youtube.com/watch?v=zv2w9NRew2g&feature=youtu.be ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

Module 3 บุคลิกภาพสำหรับนักบริการมืออาชีพ (Personality Plus)

  การปรับทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า และการให้บริการ และฝึกปฏิบัติ ในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีต่อการให้บริการลูกค้าในระดับสากล เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ     วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการบริการ และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการ2. ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ  เนื้อหาหลักสูตร ทัศนคติต่องานบริการ (Service Attitude) Memory Chip สำหรับงานบริการ มองในมุมลูกค้า  ใจเขาใจเรา เปิดใจพร้อมต่อการบริการ (Open up) การสื่อสารกับลูกค้า ความหมายของการสื่อสาร สื่อในการส่งข้อความ (Word / Body language / Way) มนต์เสน่ห์ที่ใช้ในการเจรจา วิเคราะห์สไตล์ของลูกค้าจากภาษากาย สูตรสำเร็จในการเป็นมืออาชีพ ฯลฯ https://www.youtube.com/watch?v=8kp2sT6CE5s ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

Module 2 บริการด้วยใจ (Service Mind)

เป็นหลักสูตรเพื่อการสร้างทัศนคติของทำงานด้านบริการให้เข้าใจในความหมายของคำว่า “Customer” หรือ “ลูกค้า” ซึ่งองค์กรมีทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก แต่การที่จะให้บริการลูกค้าภายนอกได้เป็นอย่างดีนั้น จิตสำนึกของการให้บริการด้วยใจ ต้องเริ่มมาจากการให้บริการลูกค้าภายในองค์กรก่อน แล้วส่งต่อไปถึงยังลูกค้าภายนอก วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำงานให้ผูกพันกับองค์กร และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการ ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ เนื้อหาหลักสูตร ความหมายของคำว่าบริการ ลูกค้า คือใคร Customer Centric ความต้องการของลูกค้า กับความคาดหวังของลูกค้า Workshop การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ความแตกต่างระหว่างการสร้างความพอใจ กับ ความประทับใจ วงจรการให้บริการ ฯลฯ https://www.youtube.com/watch?v=QVB0bENGvPw ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921 

Module 1 เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ (Customer Service Excellence)

การบริการที่เป็นเลิศ เป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการทำให้องค์กรมีการเติบโตที่ยั่งยืน เพราะการบริการที่เป็นเลิศจะนำมาซึ่งยอดขายและลูกค้า ทำให้สามารถรักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ได้ องค์กรที่พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศจะเริ่มต้นจากผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่มีมุมมองแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสามารถบริหารระบบการดูแลลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การวางโครงสร้างการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีกลยุทธ์การบริการและการดำเนินการในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นการเรียนรู้ แนวทางของการสร้างระบบการให้บริการ ในองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เห็นตัวอย่าง  แนวคิด และวิธีการ ขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการ 3. เพื่อให้นำแนวคิด และวิธีการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศไปปรับใช้ในองค์กร   เนื้อหาหลักสูตร  แนวคิดด้านการบริการ (Service Concept)  การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การแข่งขันในยุคปัจจุบัน  ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อสร้างการบริการให้เป็นเลิศ  แผนระยะยาว ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน  Customer Centric  Service Quality Attribute  SEA Model การสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ  ฯลฯ https://www.youtube.com/watch?v=Fpp1PSP52EY&feature=youtu.be ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

1 11 12 13