หลักสูตร เปิดใจตนเอง สู่ความสำเร็จร่วมกัน (Open Mind for Achievement)

เป็นการสร้างทัศนคติในการทำงาน ให้ทุกคนในองค์กร มีความคิดเชิงบวก เข้าใจตนเองและผู้อื่น สานความสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ดึงศักยภาพในการทำงานออกมาใช้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก 2.  เพื่อปรับแนวคิด ที่มีต่อทั้งตนเองและผู้อื่น 3.  เพื่อให้พนักงานมีความสุขร่วมกันในการทำงาน 4.  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปสู่ความสำเร็จ   เนื้อหาหลักสูตร Open Mind Set : เปิดใจ กระตุ้นความคิด ทัศนคติที่ดี กิจกรรม : เปิดมุมมอง สร้างแนวคิดเชิงบวก เปิดใจรับความคิดที่แตกต่าง อ่านคนออก เข้าใจตนเองและผู้อื่น การเข้าใจคนในแต่ละ GENERATION ปรับ เปลี่ยนแปลง ทัศคติเพื่อความสำเร็จ   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้าอบรมเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และเปิดรับในสิ่งใหม่ๆมากยิ่งขึ้น 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบุคคลแต่ละประเภท และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีในการรับมือกับปัญหาและสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้เหนือชั้น (Smart Negotiation)

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวทั้งวิธีการขาย และการนำเสนอสินค้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ในสภาวะปัจจุบัน ดังนั้นพนักงานในธุรกิจต้องมีกลยุทธ์และชั้นเชิงในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่ต้องการนำเสนอขายเป็นที่น่าสนใจ และช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองย่อมต้องเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอให้เป็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำเสียงท่าทาง ความรอบรู้ในตัวสินค้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายจะต้องเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อให้การนำเสนอนั้นประสบผลสำเร็จ   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงเทคนิคและวิธีการเปิดการเจรจาและปิดการเจรจาได้อย่างมีชั้นเชิง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการนำเสนอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   เนื้อหาหลักสูตร หลักการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการเจรจา การเตรียมการ การเข้าสู่การเจรจา การปิดการเจรจา เทคนิคการเจรจาในสถานการณ์ต่างๆ  (Tip & Trick) พฤติกรรมในการเจรจาต่อรอง  และการสังเกตพฤติกรรมของคู่เจรจา ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานในองค์กร (Effective Coordination & Communication Skills)

องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงาน ผู้บริหารส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร   การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร (Communication Skills) เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดี (Coordination) ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานในองค์กร” จะทำให้ทีมงานมีเป้าหมาย ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยการสื่อสารและประสานงานกับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross Functional Team)   เนื้อหาหลักสูตร สร้างความสัมพันธ์ ต่างคน ต่างวัย จะอยู่ร่วมกันอย่างไรดี? เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน” การทำงานเป็นทีม กระบวนการสร้างทีมเพื่อความยั่งยืน ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร ภาวะผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)

วัตถุประสงค์ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ “การเปลี่ยนแปลง” เปิดมุมมองชีวิตที่มีคุณภาพได้ด้วย “ทัศนคติเชิงบวก” เสริมทักษะในการรับมือกับโลกที่เปลี่ยน ใจต้องเปิด กายต้องปรับ เนื้อหาหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงและอนาคตของการบริหาร ทักษะที่ผู้นำต้องมีเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง การสอนงานและการสร้างแรงจูงใจ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำสำหรับผู้นำยุคใหม่ ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน (Delegating & Monitoring for Supervisor)

การที่จะบริหารงานและบริหารคนภายในองค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้นั้น หัวหน้างานจะต้องมีความรู้และทักษะในการตั้งเป้าหมาย มอบหมายและติดตามผลงาน รวมทั้งจะต้องสามารถสอนแนะผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของพนักงาน ทีมงาน และองค์กรได้   ดังนั้น การเรียนรู้หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ ในการมอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรูปแบบการสอนแนะทีมงานจึงมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากความรู้และทักษะเหล่านี้จะส่งผลให้การบริหารจัดการผลงานของทีมงานบรรลุผลสำเร็จ และนำไปสู่ผลงานที่ดีเลิศขององค์กรต่อไป   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง 2. เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง 3. เพื่อสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 4. เพื่อสามารถมีทักษะในการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้   เนื้อหาหลักสูตร  ความหมายของการจัดการ การเปลี่ยนแปลง  ข้อเท็จจริงของการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงขององค์กร  ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Drivers)  ปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร  ประเภทของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 4 แบบ  ระดับการตอบสนองของคนต่อการเปลี่ยนแปลง  บทบาทของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ  แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง  รูปแบบการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกับคน 4 ประเภท  การพัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลง  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง / คุณลักษณะของผู้นำ  สาเหตุ และ เทคนิคการลดแรงต้าน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่อบุคคลอื่น  วิธีการ / กระบวนการจัดการ การเปลี่ยนแปลง  Workshop: การระดมสมอง และวางแผนการบริหารเปลี่ยนแปลง  กรณีศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)

“เวลานับว่ามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนด และมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาหรืองานเยอะมาก” ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าพนักงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่า งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง และทราบเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลต้องมีเทคนิคเฉพาะ มีการประเมินการบริหารเวลาของตน การวางแผนจัดทำตารางเวลาอย่างเป็นระบบ “หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” จึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ   หัวข้อการอบรม Happy @ Work สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ด้วยรอยยิ้ม ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม – การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน – สาเหตุของการบริหารเวลาที่ขาดประสิทธิภาพ – สร้างความสำเร็จในชีวิตและการทำงานด้วย Work Life Balance การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน การกำหนดเป้าหมายและการบริหารตนเอง – กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย – เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ดี – กิจกรรม : การตั้งเป้าหมายเชิงรุก การจัดระเบียบให้ตนเองและผู้อื่น เครื่องมือในการจัดสรรเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็น กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติวางแผนงานและติดตามงาน เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ   สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น […]

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง สู่การทำงานเป็นทีม (Unlock your Potential for Smart Leader)

ในฐานะผู้นำ (Leader) นัั้น ภารกิจที่สำคัญยิ่งที่สุดประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาศักยภาพตนเอง และสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของบุคลากรในทีมงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ทั้งด้านการทำงานและส่วนตัวที่กำหนด ดังนัั้น องค์กรจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพผู้นำและรองรับการเติบโตบุคลากรในสายอาชีพ ให้มีทักษะการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาที่สูงสุดและยั่งยืน   วัตถุประสงค์ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำ การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น ทัั้งด้านการบริหารจัดการและการปรับทัศนคติ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางการสร้างภาวะผู้นำเพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนาพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของตนเองและทีมงานและองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำเป้าหมายการทำงานและแผนการดำเนินชีวิตตนเองนำแผนการไปประยุกต์ใช้ติดตามผลการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม   เนื้อหาหลักสูตร วันที่ 1 : ยอดศาสตร์และศิลป์ สำหรับผู้นำ – ผู้นำ หรือ ผู้จัดการ – อัตตา กับแนวคิดผู้นำที่ดีในมุมมองผู้อื่น – ผู้นำเปลี่ยนชีวิตตนเองและผู้อื่นได้จริงหรือ ? – มุมมองความคิดสู่การทำงานเป็นทีม – แรงจูงใจในการทำงานของผู้นำ ฯลฯ วันที่ 2 : STAR MODEL สำหรับผู้นำ – กรณีศึกษาบุคคลต้นแบบตาม STAR MODEL – STAR MODEL ความหมาย/วิธีปฏิบัติ – แนวทางการพัฒนาตนเองแบบ STAR MODEL […]

หลักสูตร การบริหารข้อมูลและเวลาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  การบริหาร การจัดการ หรือการแก้ปัญหาต้องอาศัยการตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยำด้วยข้อมูล และสารสนเทศ ยุคปัจจุบัน ยุคข้อมูลข่าวสาร องค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดข้อมูล ตรงข้ามข้อมูลขององค์กรมีมากจนบางครั้งไม่กล้านำมาใช้ เพราะว่าไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าจะนำมาตัดสินใจยิ่งโดยเฉพาะกับเรื่องสำคัญๆ ดังนั้น การจะใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร จะต้องผ่านกระบวนการออกแบบตั้งแต่ วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล การออกแบบฟอร์ม (Check Sheet Design) ผู้ออกแบบและผู้ใช้จริงไม่ใช่คนเดียวกัน บางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาในการเก็บข้อมูลจนทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ขั้นตอนหรือแนวทางการเก็บ   ข้อมูล ความถี่ เวลา ของการเก็บข้อมูลต้องดำเนินการอย่างมีกระบวนการและออกแบบอย่างดีเพื่อให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมั่นใจและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการออกแบบฟอร์มข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้สามารถแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ   เนื้อหาหลักสูตร – ความสำคัญของข้อมูล แสงสว่างของการตัดสินใจ – ความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง ข้อมูล สารสนเทศ (Fact – Data – Information) – กุญแจสำคัญของการเก็บข้อมูล – ข้อมูล ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสวย ! – ตัวอย่างฟอร์มที่ไม่ควรเป็นแบบ […]

หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Leadership Certificate)

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผู้ที่จะขึ้นตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ หรือ ผู้ที่เป็นหัวหน้างาน/ผู้จัดการอยู่แล้ว ให้มีทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ และสามารถนำเครื่องมือไปใช้ พัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนืื้อหาหลักสูตร การบริหารตนเอง – ความสำคัญของบุคลิกภาพของผู้นำ – 10 บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำ – การบริหารอารมณ์อย่างชาญฉลาด – การใช้คำพูดต่อบุคคลรอบข้าง การบริหารบุคคล/ทีมงาน – ความเข้าใจในความแตกต่างของสไตล์ในแต่ละประเภท – ทักษะการบริหารคนเพื่อให้ได้งานและใจ – เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ – กรณีศึกษาการบริหารบุคคล/ทีมงาน การกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย – การมองและคิดเชิงกลยุทธ์ – เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนโดยการให้บรรลุเป้าหมาย – เทคนิคการนำเสนอแผนงาน/ผลงาน – Workshop : การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย  แผนงานพร้อมนำเสนอ การบริหารงาน/วางแผนงาน – การมองแบบ End-to-End Process เพื่อบริหารโครงการ/งาน – เทคนิคการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ – วิธีการแก้ปัญหาเมื่อโครงการ/งาน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย – Workshop : การบริหารโครงการ/งานในกระบวนการที่ตนเองดูแล กลุ่มเป้าหมาย – หัวหน้างาน – ผู้จัดการ – ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ ระยะเวลาอบรม – 2 วัน “ผู้ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับ Certificate จากสถาบัน IMPRESSION”  

1 11 12 13 14 15