Module 3 บุคลิกภาพสำหรับนักบริการมืออาชีพ (Personality Plus)

 
 
การปรับทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า และการให้บริการ และฝึกปฏิบัติ ในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีต่อการให้บริการลูกค้าในระดับสากล เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
 
 
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการบริการ และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการ
2. ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ
 

เนื้อหาหลักสูตร

 • ทัศนคติต่องานบริการ (Service Attitude)
 • Memory Chip สำหรับงานบริการ
 • มองในมุมลูกค้า  ใจเขาใจเรา
 • เปิดใจพร้อมต่อการบริการ (Open up)
 • การสื่อสารกับลูกค้า
 • ความหมายของการสื่อสาร
 • สื่อในการส่งข้อความ (Word / Body language / Way)
 • มนต์เสน่ห์ที่ใช้ในการเจรจา
 • วิเคราะห์สไตล์ของลูกค้าจากภาษากาย
 • สูตรสำเร็จในการเป็นมืออาชีพ
 • ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921