ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)

ในการให้บริการของเรา เราเข้าใจลูกค้า และให้บริการตามความคาดหวังของลูกค้าจริงหรือ  ?? คำว่า “ลูกค้า” หากเราพูดถึงคำนี้ในองค์กร พนักงาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ทุกคนในองค์กรย่อมตอบได้ว่าลูกค้าคือใครบ้าง มีชื่ออะไรบ้าง แต่หากเรามาพิจารณาถึง ลูกค้าทั้งหมดที่องค์กรมีอยู่ตั้งแต่ก่อตั้งถึงปัจจุบัน แล้วแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามกฏ 80 : 20 ของพาเรโต เราจะพบว่า มีลูกค้าจำนวน  20% ของลูกค้าทั้งหมดสร้างรายได้ให้กับเราถึง 80% และมีลูกค้าจำนวน 80% ของทั้งหมด สร้างรายได้ให้เราถึง 20% นั่นคือ การที่เราพูดถึงการให้บริการลูกค้า  สิ่งแรก  ที่องค์กรต้องทำคือ “กำหนดลูกค้าเป้าหมาย” ซึ่งตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ก็ให้ความสำคัญในการตรวจเรื่องนี้ในหมวด 3 หัวข้อ 3.1 ก(1) ว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจำแนกลูกค้า กลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด  หากเราสามารถจำแนกลูกค้าจำนวน 20% ที่ทำรายได้ให้เรา 80% ที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็สามารถหาบริการพิเศษที่แตกต่าง (Service Preference)ให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ ส่วนลูกค้าอื่น […]

หลักสูตร นวัตกรรมทางเลือกสำหรับลูกค้า – Customer Solution & Innovation

ผู้จัดการหรือหัวหน้างานมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามต้องการ การเข้าใจมุมมองของลูกค้าเพื่อร่วมพัฒนาทีมงาน จึงมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา “คน” ซึ่งคือ สินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร   หลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นที่พฤติกรรม ทัศนคติ และบุคลิกภาพของผู้สัมมนา โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่แล้วออกมาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยมุ่งเน้นให้หัวหน้างานมีทักษะในการเป็นผู้ดูแลที่ดี เรียนรู้เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จะทำให้หัวหน้างานสามารถเข้าใจ เข้าถึงและนำไปพัฒนาโดยมีเป้าหมายหลักคือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบถึงแนวทางของนวัตกรรมการบริการสำหรับลูกค้า 2. เพื่อให้ท่านผู้เข้าสัมมนาสามารถนำเอาแนวทาง เคล็ดลับไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เนื้อหาหลักสูตร – แนวโน้มและทิศทางการเติบโตของธุรกิจบริการในไทย – ความเคลื่อนไหวและกลยุทธ์สำคัญในการให้บริการลูกค้า – นวัตกรรมใหม่ในการจัดระบบงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ – การสร้างกลยุทธ์การบริการเชิงรุกด้วยสื่อออนไลน์ – Customer Centric ที่โดนใจลูกค้า – การสร้างประสบการณ์ใหม่ในการให้บริการลูกค้าด้วยช่องทางที่หลากหลายเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อ – ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าโดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง – Customer Centric

ในทุกวันนี้ ทุกธุรกิจจะอยู่รอดได้ และมีศักยภาพการแข่งขันระดับสูงนั้น ปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ การมีลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า หรือใช้บริการอยู่เป็นประจำ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลากรภายในองค์กรทุกคน จำเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าเข้าใจมุมมองของลูกค้า พยายามค้นหาว่า สิ่งใดที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง พร้อมทั้ง การส่งมอบ Solution ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างโดนใจ หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อ สร้างทัศนคติของผู้ทำงานให้เข้าใจในการตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ โดยที่ทุกคน ทุกหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ นำไปใช้ในการทำงานได้จริง วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำงานให้ผูกพันกับองค์กร  และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการต่อลูกค้าภายนอกและภายใน เพื่อเข้าใจและมุ่งเน้นถึงการส่งมอบงาน โดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เนื้อหาหลักสูตร ความหมายของคำว่าบริการ ลูกค้า คือใคร ประเภทของลูกค้า Customer Centric ความต้องการของลูกค้า Workshop การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ความแตกต่างระหว่างการสร้างความพอใจ กับ ความประทับใจ วงจรการให้บริการ ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921