หมวด 1 : การบริการลูกค้าให้เป็นเลิศ

หลักสูตร NPS Net Promoter Score for Customer Engagement

การสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้า (Customer Engagement) เป็นกลยุทธที่องค์กรชั้นนํา นําไปใช้  ปฏิบัติโดยมีการวัดผลที่สําคัญคือค่า NPS (Net Promoter Score) ซึ่งการทําให้ประสบความสําเร็จนั้น จําเป็นต้องมีการเข้าใจถึงรูปแบบการวัดและประเมินค่า NPS รวมทั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการเสริมให้เกิดค่า NPS ที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน หัวข้อเรียนรู้  – การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement)  – เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า  – CRM กับการบริหารแนวแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ  – การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงคุณค้าธุรกิจ  – การสร้างความภักดีของลูกค้า  – การวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  – การสร้างความประทับใจเพื่อความภักดีในตราสินค้า  – และการสร้างความสัมพันธ์  – การปฏิบัติทุกจุดสัมผัสลูกค้ามีผลต่อ CRM  – ตัวชี้วัดในด้านความผูกพันของลูกค้า  – ประโยชน์ของความผูกพันของลูกค้า  – Net promoter score(NPS)  – การวัดค่า NPS ในธุรกิจ  – กรณีศึกษา  – บทบาทของเราต่การสร้าง NPS  – Workshop : NPS  – เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง NPS  – หลักการ CEM และวิธีการสร้าง CEM  – ประเภทของ CEM (General […]

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ (The Psychological of Professional Customer Service)

ปัจจุบันในการบริการลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโตอย่างมั่นคง เพราะการบริการที่ดี จะทำให้เป็นการรักษาลูกค้าเก่า และเกิดการแนะนำให้ผู้อื่นเข้ามาซื้อ สินค้า และใช้บริการของเราจนกลายเป็นลูกค้าใหม่หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมทักษะแก่ผู้เข้าอบรมให้เข้าใจความรู้สึก และอารมณ์ของลูกค้าที่มีความแตกต่างกัน พร้อมที่จะสามารถให้บริการที่ดวงใจ รวมทััง รับมือกับสถานการณ์ ปัญหา หรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นได้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจถึงความแตกต่าง และสไตล์ของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม แต่ละราย 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะในการสนทนา นำเสนอ ตอบคำถาม และแก้ปัญหากับลูกค้าในแต่ละ สไตล์ได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำเอาบทเรียนที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ เนื้อหาหลักสูตร ความเข้าใจในมุมมองของลูกค้า ความสำคัญของลูกค้า ความแตกต่างของลูกค้า สไตล์ของลูกค้า – Generation – Behavior/ Manner/ Word – Life Style Workshop การเข้าใจตนเอง และผู้อื่น (ลูกค้า) หลักการควบคุมอารมณ์ ในสถานการณ์ต่างๆ เทคนิคการนำเสนอ และให้บริการลูกค้าแบบมืออาชีพ การเจรจา และตอบคำถามลูกค้าที่ดี ทักษะการแก้ไขปัญหา […]

การสร้างวัฒนธรรมและการบริการ (SERVICE CULTURE)

01 วัตถุประสงค์ -เพื่อเปิดมุมมองในองค์ความรู้ พัฒนาการบริหารในระดับสากล-เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร การบริการ และการดูแลลูกค้า เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร-เพื่อให้สามารถนำเอาความรู้และผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมกลุ่มไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง 02หัวข้อเรียนรู้aModel การบริการลูกค้าที่ใช้บริหารอวงค์กรในระดับสากลaวัฒนธรรมบริการ ความหมาย ความสำคัญวิธีการสร้างและกรณีศึกษาaตัวอย่างกรณีศึกษาวัฒนธธรมบริการในระดับสากล– Ritz Carlton Hotel – Starbucks– Mandarin Oriental Hotel – Singapore Airline– Red Lobster – Disney– Workshopaกรณีศึกษา การสร้าง Experience แก่ลูกค้า– LUX – KidZania– DHL – Starbucks– Accra Beach Hotel – Kiwi Experience– WorkshopaService Leadershipaองค์ประกอบของการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ– Customers – Leadership– People – Processes– CultureaRon Kaufman – UP Lifting […]

หลักสูตร นวัตกรรมทางเลือกสำหรับลูกค้า (Customer Solution & Innovation)

ผู้จัดการหรือหัวหน้างานมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามต้องการ การเข้าใจมุมมองของลูกค้าเพื่อร่วมพัฒนาทีมงาน จึงมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา “คน” ซึ่งคือ สินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร   หลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นที่พฤติกรรม ทัศนคติ และบุคลิกภาพของผู้สัมมนา โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่แล้วออกมาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยมุ่งเน้นให้หัวหน้างานมีทักษะในการเป็นผู้ดูแลที่ดี เรียนรู้เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จะทำให้หัวหน้างานสามารถเข้าใจ เข้าถึงและนำไปพัฒนาโดยมีเป้าหมายหลักคือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบถึงแนวทางของนวัตกรรมการบริการสำหรับลูกค้า 2. เพื่อให้ท่านผู้เข้าสัมมนาสามารถนำเอาแนวทาง เคล็ดลับไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เนื้อหาหลักสูตร – แนวโน้มและทิศทางการเติบโตของธุรกิจบริการในไทย – ความเคลื่อนไหวและกลยุทธ์สำคัญในการให้บริการลูกค้า – นวัตกรรมใหม่ในการจัดระบบงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ – การสร้างกลยุทธ์การบริการเชิงรุกด้วยสื่อออนไลน์ – Customer Centric ที่โดนใจลูกค้า – การสร้างประสบการณ์ใหม่ในการให้บริการลูกค้าด้วยช่องทางที่หลากหลายเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อ – ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

1 2 3 4 7