หมวด 1 : การบริการลูกค้าให้เป็นเลิศ

หลักสูตร การออกแบบบริการ (Service Design)

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานบริการให้มีมาตรฐาน อันจะสามารถทำให้พนักงานทุกคน เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติ เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติ และตัวอย่างคำพูดที่ใช้ในการปฏิบัติ หลักสูตร Service Design การออกแบบบริการนี้ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบงาน ตามมาตรฐานของตนเองได้อย่างเหมาะสม   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบบริการ 2. เพื่อสามารถออกแบบ การให้บริการในองค์กรของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อสามารถนำเอาผลลัพธ์จาก Workshop ในการออกแบบบริการไปใช้ในการดำเนินงานให้บริการลูกค้าได้จริง   เนื้อหาหลักสูตร การกำหนดกลยุทธ์บริการ แนวทางการออกแบบบริการ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบบริการ การเขียน Service Blueprint พิมพ์เขียวบริการ ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่สู่ใจบริการ (Service Mind : Change Attitude, Change Behavior, Change Action)

ในยุคปัจจุบัน ชัยชนะของธุรกิจไปตัดสินกันที่การบริการ เพราะผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้าทุกอย่าง ทำให้เหมือนกันได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืน แต่การบริการนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่มีที่ใดลอกเลียนแบบกันได้ ในการเสริมสร้าง และพัฒนาทัศนคติของผู้ให้บริการเพื่อให้มีใจบริการ (Service Mind) นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และถือเป็นพื้นฐานของธุรกิจ หลักสูตรนี้ ได้ถูกออกแบบมาจากการวิจัย และประสบการณ์ของคณะผู้ออกแบบหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการ อย่างยาวนาน เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้พัฒนาความคิด มุมมอง และจิตใจ ให้พร้อมต่อการบริการลูกค้าได้อย่างแท้จริง  ด้วยการปรับทัศนคติ ปรับพฤติกรรม ปรับการปฏิบัติ อย่างเห็นผลในการนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง Service Mind : Change Attitude, Change Behavior and Change Action   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า ด้วยมุมมองเชิงบวกในการบริการที่ดี 2. เพื่อสามารถนำเอามุมมองที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้   เนื้อหาหลักสูตร Change Attitude – ทำไมถึงต้องมีบริการที่เป็นเลิศ – Service Mind คืออะไร และมีประโยชน์อะไรกับฉัน – เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน […]

หลักสูตร Professional Customer Service

ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และโลกแห่งความเป็นจริงนั้น  มีปัจจัยมากมายหลายด้านที่จะนำพาเรานั้นสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ  ไม่ว่าจะเป็นในด้านทัศนคติ ความคิด พฤติกรรมการแสดงออก  ร่วมจนกระทั้งบุคลิกภาพที่สง่างามนั้น   ซึ่งต้องยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัว  หรือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเฉพาะสายงานใดสายงานหนึ่ง   ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่รวบรวมความสำคัญในด้านทัศนคติ  พฤติกรรม การให้บริการ  (Service Mind) การสื่อสาร (Communication) และการสร้างสรรค์บุคลิกภาพ (Personality) ให้ตนเองได้อย่างมี ความสุข จากการยอมรับของบุคคลทั่วไป และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง   วัตถุประสงค์ 1. (Service Mind) – เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ 2. (Communication)  – เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งกับลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายใน 3. (Personality) – เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับตนเอง และเสริมสร้างความมั่นใจต่อการให้บริการ   เนื้อหาหลักสูตร Service Mind Communication Personality  Plus Make Over  […]

หลักสูตร หัวใจบริการ สู่ระดับบริการมาตรฐานสากล (Service Mind for Professional Customer Service)

ในการทำงานอย่างมืออาชีพ แน่นอนว่ามันคือสิ่งที่บุคลากรทุกคนต้องการที่จะเป็น อีกทั้งผู้บริหารทุกท่านก็อยากจะให้ทีมงานของตนเองเป็น การจะปลูกฝังผู้ทำงานให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นคนทำงานมืออาชีพนั้นมีพื้นฐานที่สำคัญก็คือ ทัศนคติที่มีต่อการทำงาน หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ ฝึกฝนในการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำงานต่อการบริการลูกค้า ผู้ผ่านโปรแกรมหลักสูตร SMP นี้ เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า เขาจะกลับไปทำงานด้วยทัศนคติที่เต็มเปี่ยมในการบริการลูกค้าที่ดี พร้อมทั้งรูปแบบวิธีการทำงาน และพฤติกรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผลนี้สะท้อนต่อไปยังลูกค้าของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำงานให้ผูกพันกับองค์กร  และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการ 2. ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ   เนื้อหาหลักสูตร มุมมองความคิดต่อการทำงาน ทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้า ประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริการที่ดี มุมมองของลูกค้าของเรา ความเข้าใจในความแตกต่างของลูกค้า บุคลิกของนักบริการมืออาชีพ เคล็ดลับการบริการลูกค้าแบบโดนใจ Simulation การจำลองสถานการณ์จริงต่อการบริการลูกค้าด้วยใจบริการ เทคนิคการสังเกตสไตล์ และความต้องการของลูกค้า Workshop : การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การ Coach ทีมงานด้านการบริการลูกค้า (Coaching and Counseling for Customer Service)

ในการรับพนักงาน และรักษาพนักงานให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในการให้บริการลูกค้านั้น ผู้ที่มีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งก็คือ ผู้ที่เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ซึ่งหัวหน้างาน และผู้จัดการ จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ ในการสอนงาน และนำงาน พร้อมนำทีมงานทุกคนให้มุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้ หลักสูตร  Coaching and Counseling for Customer Service Training เป็นหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริม และสร้างทักษะให้แก่หัวหน้างาน และผู้จัดการให้มีความสามารถในการ Coach แก่ทีมงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมบริการในองค์กร และสร้างความประทับใจ ให้แก่ลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อมีความรู้ ทักษะในการสอนงานบริการแก่ทีมงาน ด้วยเทคนิค เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสามารถวางแผนพัฒนา ทักษะของทีมงานแต่ละคนได้ เนื้อหาหลักสูตร หัวหน้าในฝัน กับหัวหน้ายอดแย่ รูปแบบสไตล์ของคนในแต่ละประเภท การเข้าถึง และการสื่อสารกับคนในแต่ละ Style ทักษะของผู้นำด้านบริการ การตั้งเป้าหมายอย่าง SMART ความสำคัญของ ระดับบริหารต่อองค์กร บทบาทหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาทีมงาน ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

1 2 3 4 5 7