หมวด 1 : การบริการลูกค้าให้เป็นเลิศ

หลักสูตร การเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าโดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)

ในทุกวันนี้ ทุกธุรกิจจะอยู่รอดได้ และมีศักยภาพการแข่งขันระดับสูงนั้น ปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ การมีลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า หรือใช้บริการอยู่เป็นประจำ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลากรภายในองค์กรทุกคน จำเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าเข้าใจมุมมองของลูกค้า พยายามค้นหาว่า สิ่งใดที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง พร้อมทั้ง การส่งมอบ Solution ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างโดนใจ หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อ สร้างทัศนคติของผู้ทำงานให้เข้าใจในการตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ โดยที่ทุกคน ทุกหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ นำไปใช้ในการทำงานได้จริง วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำงานให้ผูกพันกับองค์กร  และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการต่อลูกค้าภายนอกและภายใน เพื่อเข้าใจและมุ่งเน้นถึงการส่งมอบงาน โดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เนื้อหาหลักสูตร ความหมายของคำว่าบริการ ลูกค้า คือใคร ประเภทของลูกค้า Customer Centric ความต้องการของลูกค้า Workshop การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ความแตกต่างระหว่างการสร้างความพอใจ กับ ความประทับใจ วงจรการให้บริการ ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การยกระดับการบริการที่เหนือชั้นของ Call Center (Service Quality for Call Center)

Call Center เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กร ที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุด ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการ ในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆ องค์กรจึงต้องหากลยุทธ์ และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ “Call Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง  วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ลูกค้า กับงานบริการ” เพื่อให้เข้าใจว่า ทุกครั้งที่มีการติดต่อจากลูกค้า  ความคาดหวังมาพร้อมกับลูกค้า   เนื้อหาหลักสูตร ลูกค้าคือใคร : Who is your customer? ความคาดหวังของลูกค้าเป็นอย่างไร : Customer Expectation การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในงาน Call Center :  Why CRM today? ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนให้ลูกค้าประทับใจ : Key to success เทคนิคการสร้างทีมงาน Call Center ให้แข็งแกร่ง (Team Work) แรงจูงใจให้พนักงาน Call Center มีใจรักในงานของตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อมุ่งผลในงานขายและบริการ ฯลฯ […]

หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการบริการ (Service Process Improvement)

การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการนำมาใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กรได้ โดยการนำมาปรับ (Customize) ให้เข้ากับบริบท (Context) ของ องค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงที่เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลระยะยาวต่อผลงานและความพึงพอใจของลูกค้า องค์กร และสังคม  วัตถุประสงค์ เพื่อเสริม Competency ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อนำเครื่องมือการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ไปประยุกต์ใช้ในงาน เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เนื้อหาหลักสูตร ความหมายของคุณภาพ และกระบวนการ ทำไมจึงต้องทำการปรับปรุงกระบวนการบริการ ปัจจัยในกระบวนการ ตัวชี้วัดในกระบวนการ (Productivity, Efficiency, Effectiveness, Output, Input) การมองแบบ End-to-End Process Work Process Improvement Methodology (7 ขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการ) ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey Training)

กลไกในการทราบถึงความสามารถในการให้บริการขององค์กร ก็คือ การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งการประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้าในสากลนั้น จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน มีการวางแผนดำเนินการ พร้อมกับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตัวชี้วัดที่จำเป็น ที่ต้องทำควบคู่กันไปในการประเมินความพึงพอใจ ก็คือความผูกพันของลูกค้า และค่า Net Promoter Score (NPS) หลักสูตรนี้จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า อย่างเป็นระบบ ที่สากลยอมรับ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงตัวชี้วัด ความพึงพอใจของลูกค้า 2. เพื่อเข้าใจถึงหลักการ วิธีการประเมิน  ความพึงพอใจ / ความผูกพันของลูกค้า / NPS 3. เพื่อสามารถวิเคราะห์ผลการประเมิน และสามารถนำไปปรับปรุงได้ 4. เพื่อให้สามารถทำการประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้าในงานได้จริง เนื้อหาหลักสูตร ตัวชี้วัดในงานบริการ การมองระบบการประเมินติดตามผล การบริการ ตัวชี้วัด ใน Input, Process, Output เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า รูปแบบ วิธีการ ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า วิธีการ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อการปรับปรุง Workshop […]

หลักสูตร บริการที่เป็นเลิศ : รหัสบริการ (Service Excellence : Service Code)

การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง ประสบความสำเร็จในเรื่องการให้บริการจนลูกค้าส่วนใหญ่ที่เรียกว่า องค์กรนั้นมีบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ได้นั้น มันมิได้เกิดมาจากโชคช่วย หรือธุรกิจขาขึ้น หรือมีคนเก่งอยู่เยอะ หากแต่เกิดจากหลายๆปัจจัยมารวมกัน จนเกิดผลลัพธ์ ที่เรียกว่าเป็นบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาจากการค้นคว้าวิจัย ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบให้เกิดบริเวณที่เป็นเลิศได้ ผลสรุปออกมาได้เป็นตัวอักษรที่จำง่ายๆ อยู่ 26 ตัวด้วยกัน เรียงตั้งแต่ A ถึง Z ด้วยความปรารถนาที่ว่า องค์กรใด หรือผู้อ่านท่านใดสามารถหยิบยกนำเอาปัจจัยหรือตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภายในองค์กรได้   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงคำศัพท์ ที่จำเป็นต่อการบริหารงานบริการให้เป็นเลิศ ที่นิยมที่สุดในสากล เพื่อนำเอาประสบการณ์ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและบริการลูกค้าได้จริง เนื้อหาหลักสูตร Service Excellence Mode แผนงานการบริหาร ระบบบริการให้เป็นเลิศ รหัสบริการ A-Z กรณีศึกษาองค์กรชั้นนำในระดับประเทศและระดับสากลที่มีบริการเป็นเลิศ ฯลฯ เอกสารประกอบการบรรยาย หนังสือ Service Excellence : Service Code ท่านละ 1 เล่ม (มูลค่า […]

1 2 3 4 5 6 7