หมวด 1 : การบริการลูกค้าให้เป็นเลิศ

หลักสูตร คุณภาพบริการ สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล (Service Quality in Hospital Business)

หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับมุมมองความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร ให้มีคุณภาพในการบริการลูกค้าพร้อมการทำงานอย่างมีความสุขในตนเอง และเพื่อนร่วมงาน   เนื้อหาหลักสูตร – กิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างการรู้จักซึ่งกันและกัน – มุมมองงานของเรากับเพื่อนร่วมงานที่จะส่งมอบแก่ลูกค้า – แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบัน – ความสำคัญของคุณภาพบริการที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง – Workshop: การออกแบบกระบวนการให้บริการลูกค้า – 5 หลักการเป็นผู้ให้บริการที่ดีในโรงพยาบาล (HEART Model) – บุคลิกภาพ / น้ำเสียง / สีหน้า / พฤติกรรม ของผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพ – เทคนิคการรับมือเมื่อลูกค้าโกรธ – วิธีการตอบลูกค้า / สนทนาลูกค้า เพื่อให้ได้ใจและรู้สึกดี – Workshop: การส่งมอบที่ดีกว่าเดิม – การฝึกปฏิบัติด้วยสถานการณ์จำลอง (Simulation & Role Play) กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรภายในโรงพยาบาล (รุ่นละ 50 คน) หมายเหตุ : มีการถ่าย VDO และภาพนิ่ง ของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด คลิก Service-Quality-in-Hospital-Business ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

Module 7 การสร้างทีมงานเพื่องานบริการอย่างเหนือชั้น (Service Team Intelligence)

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก โดยการพัฒนาทีมงานให้ได้รู้จัก และเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาเสริมสร้างทีมงานให้พร้อมต่อการให้บริการของทั้งทีมสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กร หรือจากลูกค้าเอง วัตถุประสงค์   1. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลกรในองค์กร ให้มีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งการทำงานเป็นทีม 2. เพื่อเป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของบุคลกร ในสถานการณ์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้  การทำกิจกรรม และการปฏิบัติภารกิจต่างๆ 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และนำไปสู่การพัฒนาทีมงาน ที่แข็งแกร่ง เป็นพลังให้กับองค์กร ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร กิจกรรม “Ice Breaking and Energizing” หลอมละลายให้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมๆ กับการกระตุ้นการสร้างพลังของทีมงาน กิจกรรม “Flagship” พลังทีมสร้างสรรค์เพื่อเอกลักษณ์ และความเป็นหนึ่งเดียวของทีมงาน กิจกรรม “Customer Journey” กิจกรรมที่สะท้อนถึงการร่วมมือกันสร้างสรรบริการลูกค้า ฯลฯ หลักการ :  การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ด้วยการสังเกต และใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อย หรือสภาพแวดล้อมในสถานการณ์หนึ่งๆ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

Module 6 การรับมือกับปัญหาของลูกค้า (Customer Complaint Handling and Service Recovery)

 เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง เทคนิควิธีการรับมือกับข้อร้องเรียน และการแก้สถานการณ์ให้ลูกค้าที่โกรธ กลับมารู้สึกดี ทั้งตัวพนักงานและองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะ และฝึกปฏิบัติในการรับมือกับปัญหา ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กร หรือจากลูกค้าเอง  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเรียนรู้การรับมือกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดมาตรฐานของการรับมือกับคำร้องเรียน หรือ ปัญหาของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพอใจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการสร้างทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียนที่ดี เพื่อให้รู้แนวทางในการนำเรื่องร้องเรียน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อปรับทัศนคติในการจัดการเรื่องร้องเรียน เนื้อหาหลักสูตร ขั้นตอนการรับมือกับลูกค้าที่โกรธ เทคนิคการชดเชยความรู้สึกให้ลูกค้า จากการร้องเรียนให้กลายเป็นความประทับใจ ความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียน ทำไมต้องมีการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี ผลของการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดีและไม่ดี เพราะเหตุใดลูกค้าจึงโกรธ [3W for Customer Complaint ? (What Complaint?, Why Complaint?, Whom Complaint?)] การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ ฯลฯ  https://www.youtube.com/watch?v=ja7NXtHqF7g ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

Module 5 การบริการลูกค้าที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น (Customer Delight)

  ในการให้บริการลูกค้านั้น ถ้าหากสามารถส่งมอบบริการให้กับลูกค้าในรูปแบบที่มีความแตกต่างจากองค์กรอื่น มันจะเป็นเสน่ห์ของตัวเจ้าหน้าที่และองค์กรของเรา ซึ่งหมายถึงเป็นการบริการลูกค้าที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ ถึงแบรนด์ขององค์กรอีกด้วย หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการ และวิธีการในการบริหารจัดการ CRM (Customer Relationship Management) และ CEM (Customer Experience Management) ในองค์กรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้คิดออกแบบรูปแบบการให้บริการของตนเองที่แตกต่างจากองค์กรอื่น อีกทั้งเข้าใจแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวด้วย หลังจากการอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเข้าใจถึงหลักการ  แนวทาง และวิธีปฏิบัติ ในการนำเอาเครื่องมือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และการสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้า (CEM) ไปประยุกต์ในองค์กรของตนเองได้ 2. เพื่อให้สามารถ คิดออกแบบ รูปแบบการบริการและการดูแลลูกค้าที่แตกต่างจากองค์กรอื่นๆได้ เนื้อหาหลักสูตร แนวการพัฒนากลยุทธ์ตลาดที่สร้างคุณค่าที่แตกต่าง 5 หลุมดำ ที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำ CRM CRM กับการบริหารแนวแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงคุณค่าธุรกิจ การบริหารแบบสร้าง Loyalty การออกแบบและการบริหารกลยุทธ์เพื่อสร้างความภักดีของลูกค้า ฯลฯ https://www.youtube.com/watch?v=isVecg7IeP4 ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

Module 4 การนำเสนองานลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Communication and Presentation Excellence)

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การสื่อสาร รับสาร กับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการนำเสนอสินค้า บริการ แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร     วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ในการนำเสนอต่อหน้าผู้อื่น การแสดงออก อย่างมืออาชีพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคลากร และองค์กร เมื่อต้องนำเสนอ ในนามตัวแทนของบริษัท เพื่อเข้าใจหลักการและเทคนิคในการเรียบเรียงความคิดในการนำเสนอที่มีประสิทธิผล เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร หลักการนำเสนอ เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอ (แบบทางเดียว/แบบสองทาง) ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จ บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ บุคลิกภาพภายนอก/ภายใน ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเอง ภาษา  ท่าทาง  และวิธีการสื่อสาร ที่เหมาะสมกับผู้ฟัง ฯลฯ https://www.youtube.com/watch?v=zv2w9NRew2g&feature=youtu.be ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

1 4 5 6 7