Why Generation : Generation Y : Gen Y

Generation Y, Gen Y หรือ Why Generation  คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 –2533 อายุ 19 – 28 ปี     ในปี พ.ศ. 2553  คาดว่ามีประชากรไทยอยู่ในกลุ่มอายุ GenY  ประมาณ 10 ล้านคน  คิดเป็นประมาณ 16 %  ของประชากรทั้งหมด (NationalMaster, 2553: ออนไลน์)

 

 

Gen Y  คือประชากรกลุ่มที่เกิดหลัง Extraordinary Generation  หรือ Generation X, Gen X พวกเขาเกิดในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและเติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสภาพแวด ล้อมทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเป็นวัยที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน  มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออกมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข

 

Gen Y

เป็นคนทันสมัย ไม่ตกยุค และมักเบื่อง่าย      พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ทันโลกทันเทคโนโลยี   สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัย  อาทิ  ไอโฟน ไอพอด โน๊ตบุ๊กและกล้องดิจิตอลได้คล่องแคล่ว     คนกลุ่มนี้จึงมีบุคลิกลักษณะด้านหนึ่งที่ค่อนข้างหวือหวา ตามสมัยนิยมพ่วงติดมากับความเก่งกล้าในการแสดงออกและกล้าที่จะคิดนับเป็นผู้บริโภคที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นมีความเป็นตัวของ   (ชัชวาล,  2553 :ออนไลน์)

 

Gen Y  หมักหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง ติดเพื่อน ชอบทำหลายๆ อย่างพร้อมกันเสียงดัง  มองโลกในแง่ดีเป็นกลุ่มประชากรที่นักการตลาดทั่วโลกคาดว่าจะมีอิทธิพลสูงในโลกปัจจุบัน

 

ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยลักษณะของคนแต่ละรุ่นชี้ว่า Gen Y ซึ่งกำลังเข้าสู่วัยทำงานนับเป็นคนวัยทำงานที่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่อย่างดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก (เสาวนีย์  พิสิฐานุสรณ์, 2550 : ออนไลน์)

 

คนรุ่นวัยนี้มีศักยภาพสูงมากในการเรียนรู้ มากกว่าคนรุ่นใดๆ ที่ผ่านมา   Gen Y มีพลังในตัวเองมาก และมักคิดนอกกรอบพวกเขามักมีความคิดที่แปลกแหวกแนวและมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงความสามารถของ Gene Y ไม่ว่าจะเป็นในนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ล้วนเป็นความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกยุคไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบัน

 

ชาว Gen Y  ส่วนใหญ่มักมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและพร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Gang-Y.com,2553 : ออนไลน์)

 

ด้านการศึกษาของ Gen Y ที่ผ่านมาจะพบว่าพวกเขาได้รับการศึกษาที่ค่อนสูงและอยู่ในสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นของตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางการเรียนรู้ของ Gen X พวกเขาจะกล้าแสดงออกในขณะเดียวกันก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น     Gen Y สามารถเรียนรู้ได้ดีกับคนกลุ่ม Baby Boomers โดยเฉพาะถ้าความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นแบบทางการมากนัก   หาก คน Gen B ให้โอกาสปรึกษาหรือพูดคุย  และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ก็อาจทำให้การเรียนรู้ของคน Gen Y  มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ (อภิวุฒิพิมลแสงสุริยา, 2553 : ออนไลน์)

 

ในด้านการทำงาน   คน Gen Y

ต้องการความชัดเจนในการทำงานว่าสิ่งที่ทำมีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไรเป็นกลุ่มคนที่ต้องการเรียนรู้ในประสบการณ์ที่หลากหลาย  ต้องการประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา (พสุ  เดชะรินทร์, 2552)

 

พวกเขามีความสามารถในการทำงานหลายด้านที่เกี่ยวกับการนวัตกรรมใหม่ๆ  คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่ออีกหลายประเภท    อีกทั้งยังมีความสามารถในการทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง  ต้องการทำงานที่มีความก้าวหน้าสามารถแสดงความคิดเห็นและบริหารจัดการด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ให้ความสำคัญต่อสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน  (ทิพวัลย์ สินนิธิถาวร, 2553 :ออนไลน์)

 

กลุ่ม Gen Y

เป็นกลุ่มที่นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความสะดวกสบายให้กับตนเองและด้วยเทคโนโลยีเขาจึงมองว่า เขาสามารถทำงานที่ไหน หรือตอนไหนก็ได้โดยเมื่อถึงกำหนดเขาก็จะสามารถส่งงานได้ตามเวลา ดังนั้นองค์กรที่ต้องการดึงดูดคน Gen Y มาทำงานด้วยหากสามารถเข้าใจถึงอุปนิสัยของพวกเขาจะสามารถดึงศักยภาพต่างๆเหล่านี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มคน Gen Y

เชื่อว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นต้องทำงานหนักทำให้มีการแต่งงานช้าลงจะสังเกตได้ว่าคน Gen Y  น้อยมากที่แต่งงานก่อนอายุ 30 ปีและหากมีแฟนแล้วแฟนเป็นอุปสรรคกับงาน พวกเขาจะเลิกกับแฟนและเลือกงาน

 

อย่างไรก็ดี อีกด้านหนึ่งของคน Gen Y คือ ความเชื่อมั่นในตนเองสูง และการแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ

บางทีก็ทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกอึดอัดได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่มีบุคลิกภาพและค่านิยมที่ต่างกันในแต่ละรุ่นอย่างสังคมไทย

 

Gen Y มักอึดอัดเมื่อความคิดเห็นของพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับจากหัวหน้างาน

 

Gen Y จะพอใจอย่างมากถ้าสามารถเลือกเวลาทำงานตามความสะดวกของตนเองหรือทำงานจากสถานที่อื่นได้ เช่น  ที่บ้าน  หรือนอกสถานที่ทำงานโดยยึดผลงานตามกำหนดเวลา

สิ่งที่พวกเขาไม่ชอบอย่างมาก คือระเบียบวินัยที่มากเกินไป  เช่น ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างทำงานห้ามใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องส่วนตัว ฯลฯ

Gen Y

บางคนสามารถลาออกจากงานทันทีโดยไม่คำนึงถึงปัญหาเรื่องการตกงาน   มีกำลังด้านการเงินในการบริโภคสินค้าอย่างเต็มตัวและกำลังจะก้าวเข้าสู่ การงาจากการศึกษาเรื่อง "ความคาดหวังต่อการทำงาน"  (รัชฎาอสิสนธิสกุล, 2549)

 

พบว่า คน Gen Y  ต้องการลักษณะงานที่สร้างสรรค์และท้าทายเหมาะสมกับความสามารถ มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน

 

และมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย พวกเขายึดหลักความสบายใจในการทำงานสำคัญกว่ารายได้หรือตำแหน่งงาน

 

นอกจากนี้ Gen Y ยังต้องการทำงานที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นในการทำงานทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ทำงานหากถามหาถึงความจงรักภักดีต่อองค์กร    ความภักดีต่อบริษัทของ Gen Yจะอยู่ในอันดับท้ายสุด    พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ครอบครัว รองลงไปคือ กลุ่มเพื่อน  เพื่อนร่วมงาน และตัวของพวกเขาเอง

 

Gen Y

ยอมรับว่าพวกเขาไม่จงรักภักดีกับองค์กรแต่จงรักกับวิชาชีพ      ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  (วรัญญา  ศรีเสวก, 2553 : ออนไลน์)  สำรวจกลุ่มคน Gen Y ในเอเชียพบว่าคนรุ่นนี้ต้องการทำงานกับองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งพวกเขายังพร้อมที่จะตัดสินใจลาออกจากงานหากพบว่าบริษัทไม่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

 

Gen Y   มีรสนิยมชอบดูแลตนเองสูงชอบแต่งตัว  ต้องการทำงานในแวดวงแฟชั่น  ในองค์กรที่ต้องแต่งตัวไปงานต่างๆ

หรือนอนดึกตื่นสาย    ต้องการองค์กรที่ยืดหยุ่นในเรื่องเวลาและต้องการให้คนมองว่าเขาเป็นผู้ใหญ่

บางครั้งองค์กรปฏิบัติกับคนกลุ่มนี้เป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจึงต้องการโอกาสในการพิสูจน์ความสามารถตนเองและต้องการความสำเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็ว  (ผู้จัดการรายสัปดาห์, 2553 :ออนไลน์)

 

ปัจจัยจูงใจที่สำคัญของคนใน Gen Y อีกประการหนึ่งคือ  การทำงานเป็นทีมคนเหล่านี้ไม่ชอบที่จะนั่งทำงานอยู่คนเดียวง่ายๆ โดยไม่สุงสิงกับใครพวกเขาต้องการที่จะทำงานที่มีโอกาสพูดคุย สังสรรค์กับผู้อื่นและต้องการสถานที่ทำงานที่มีลักษณะเปิดโล่งที่เปิดโอกาสให้สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน     คนวัย Gen Y นั้นอยากจะทำงานในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงหรือติดต่อเพื่อนร่วมงานและเจ้านายได้สะดวกตลอดเวลา(พสุ  เดชะรินทร์, 2552)

 

สำหรับการวางแผนการตลาดในปัจจุบัน  Gen Yไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นธรรมดาเท่านั้นหากแต่พวกเขาเป็นกลุ่มวัยที่กำลังเติบโตเต็มที่และกำลังก้าวเข้าสู่วัยทำงานที่จะมีกำลังทรัพย์และก้าวหน้าทางบทบาทหน้าที่ด้านการงานและมีกำลังด้านการเงินในการบริโภคสินค้าอย่างเต็มตัวพวกเขากำลังจะก้าวเข้าสู่ Great Generation ในช่วงเวลาปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของ Gen Y  ค่อนข้างแตกต่างอย่างชัดเจนจากคน Gen B และ Gen X

 

กลุ่ม  Gen Y เป็นผู้บริโภคที่ใจร้อนต้องการเห็นผลสำเร็จทุกอย่างอย่างรวดเร็วเนื่องจากเชื่อในศักยภาพของตนเอง

เหตุผลในการซื้อสินค้าของคน Gen Y ส่วนใหญ่ใช้เหตุผลลูกผสมเป็นส่วนใหญ่ เช่นเลือกเพราะมีความชอบทันสมัย มีสไตล์ ฉะนั้นจะใช้เหตุผลทางอารมณ์ผสมกับเหตุผลเชิงตรรกะที่ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลซึ่งเขาเชื่อถือหลายแหล่งพวกเขาจะหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละชิ้นอินเตอร์เน็ตจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นคว้าและช่วยในการตัดสินใจเลือกบริโภคของคนกลุ่มนี้พฤติกรรมเด่น Gen Y  มีดังนี้คือ (อรรถสิทธิ์  เหมือนมาตย์, 2551 : ออนไลน์)

1. รักการจับจ่าย แต่ปฏิเสธการ Shopping แบบเดิมๆแต่แสวงหาการจับจ่ายแบบที่หลากหลายช่องทาง

2. รักความบันเทิง

3. ชื่นชอบสีสันสดใส

4. รักบรรยากาศสนุกสนาน มีชีวิตชีวา

5. มีพฤติกรรมแบบการทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆภายในเวลาเดียวกัน (Multi-tasking)

6. ดูทีวีและฟังวิทยุน้อยลง  แต่ไปเพิ่มที่การสื่อสารแบบไร้สายและการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต

7. มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)  ต่ำกว่าทุก Generation

8.ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแต่กลับรู้สึกท้าทายและมองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในแง่บวก

 

 

ขอบคุณบทความโดย : สาระดีดี.คอม

ความรู้อื่นๆ ที่น่าสนใจ
ผู้บริหารไม่เข้าใจพน
ผู้บริหารไม่เข้าใจพน
การทำงานให้ได้ดี ไม่ใช่แค่ดูจากเปลือกนอก โดยเฉพาะหัวหน้าจะต้องเข
ทำไม?องค์กรต้องทำ Team Build
ทำไม?องค์กรต้องทำ Team Build
  ก่อนอื่นขอบอกความหมายของคำว่า Team Building ก่อน (Team Building คือ การรวบรวมรูปแบ
5 นิสัยเด่นบุคคลที่ปร
5 นิสัยเด่นบุคคลที่ปร
ทุกวันนี้ เราทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำงาน มีเป้าหมายว่าสักวันหนึ
กรุณาใส่เลขสองในช่องด้านล่างเพื่อป้องกัน spam
ชื่อ :
Email:
SlideBar
SlideBar