หลักสูตร คุณภาพบริการ สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล (Service Quality in Hospital Business)

หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับ

มุมมองความคิดทัศนคติและพฤติกรรม

ของบุคลากรให้มีคุณภาพ

ในการบริการลูกค้า

พร้อมการทำงานอย่างมีความสุข

ในตนเอง และเพื่อนร่วมงาน

..........


 

เนื้อหาหลักสูตร

- กิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างการรู้จักซึ่งกันและกัน

- มุมมองงานของเรากับเพื่อนร่วมงานที่จะส่งมอบแก่ลูกค้า

- แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบัน

- ความสำคัญของคุณภาพบริการที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง

- Workshop: การออกแบบกระบวนการให้บริการลูกค้า

- 5 หลักการเป็นผู้ให้บริการที่ดีในโรงพยาบาล (HEART Model)

- บุคลิกภาพ / น้ำเสียง / สีหน้า / พฤติกรรม ของผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพ

- เทคนิคการรับมือเมื่อลูกค้าโกรธ

- วิธีการตอบลูกค้า / สนทนาลูกค้า เพื่อให้ได้ใจและรู้สึกดี

- Workshop: การส่งมอบที่ดีกว่าเดิม

- การฝึกปฏิบัติด้วยสถานการณ์จำลอง (Simulation & Role Play)


กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรภายในโรงพยาบาล (รุ่นละ 50 คน)

หมายเหตุ : มีการถ่าย VDO และภาพนิ่ง ของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921


Name:*
Company:*
Telephone:
E-mail:*
Course Request:*
Message:
กรุณาใส่เลขสองในช่องด้านล่างเพื่อป้องกัน spam
ชื่อ :
Email:
SlideBar
SlideBar