......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

หมวด 2 : การบริหารจัดการองค์กรและภาวะผู้นำ (Management & Leadership)

......................................................................................................................................................................................................................

หมวด 3 : ทักษะการสื่อสาร/แนะนำเสนองานและสร้างวิทยากร (Communication / Presentation and Train the Trainer)

......................................................................................................................................................................................................................

หมวด 4 : การคิดและสร้างแรงบันดาลใจ (Thinking & Inspiration)

......................................................................................................................................................................................................................

หมวด 5 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)

......................................................................................................................................................................................................................

หมวด 6 : การฝึกอบรมการขาย (Sale Training)

......................................................................................................................................................................................................................

หมวด 7 : การสอนงาน (Coaching)

......................................................................................................................................................................................................................

หมวด 8 : การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับธุรกิจ (Business Etiquette)

......................................................................................................................................................................................................................

หมวด 9 : การฝึกอบรมแบบต่อเนื่องพร้อมวัดผล (Training Program)

......................................................................................................................................................................................................................

หมวด 10 : การบริหารการตลาด

......................................................................................................................................................................................................................

กรุณาใส่เลขสองในช่องด้านล่างเพื่อป้องกัน spam
ชื่อ :
Email:
SlideBar
SlideBar