Module 1 เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ (Customer Service Excellence)

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด


 

การบริการที่เป็นเลิศ เป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการทำให้องค์กรมีการเติบโตที่ยั่งยืน เพราะการบริการที่เป็นเลิศจะนำมาซึ่งยอดขายและลูกค้า ทำให้สามารถรักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ได้

องค์กรที่พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศจะเริ่มต้นจากผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่มีมุมมองแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  และสามารถบริหารระบบการดูแลลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การวางโครงสร้างการบริหารกา
รบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีกลยุทธ์การบริการและการดำเนินการในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเรียนรู้ แนวทางของการสร้างระบบการให้บริการ ในองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เห็นตัวอย่าง  แนวคิด และวิธีการ ขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการ
3. เพื่อให้นำแนวคิด และวิธีการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศไปปรับใช้ในองค์กร


เนื้อหาหลักสูตร
แนวคิดด้านการบริการ (Service Concept)
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การแข่งขันในยุคปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อสร้างการบริการให้เป็นเลิศ
แผนระยะยาว ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน
Customer Centric
Service Quality Attribute
SEA Model การสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ
ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921


Name:*
Company:*
Telephone:
E-mail:*
Course Request:*
Message:
กรุณาใส่เลขสองในช่องด้านล่างเพื่อป้องกัน spam
ชื่อ :
Email:
SlideBar
SlideBar