การสื่อสารในองค์กรให้ปังไม่รู้ลืม

  • รู้จักขั้นตอนในกระบวนการสื่อสาร
  • การใช้ภาษาที่เรียบง่าย และมีการทบทวนซ้ำ (Using Simple, Repetitive Language) ผู้บริหารส่วนใหญ่มักใช้ภาษาที่ยาวและพูดอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ สามารถจัดประเด็นได้ทัน และอาจไม่กล้าขัดหรือถามคําถามหรือกล้าบอกให้พูดซ้ํา ดังนั้นผู้บริหาร ที่มีประสิทธิผลควรจะมีการสื่อ สารที่ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถมีโอกาสตั้งคําถามได้
  • ใจเขาใจเรา (Using Empathy) ผู้บริหารต้องนึกภาพตนเองเป็น บุคคลอื่น เป็นหนึ่งเดียวกับความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชา รู้สึกถึงความเจ็บปวดของพวกเขา รวมถึงแบ่งปันความยินดีกับพวกเขา รู้ว่าเมื่อไรควรจะเน้นเรื่องงาน หรือเน้นที่ตัวบุคคล ให้ ความสําคัญกับการอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมที่จะแก้ไขปัญหา หรือให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกใน องค์กร
  • ความเข้าใจภาษาท่าทาง (Understanding Language) การแสดงออกทางใบหน้า การใช้มือ แขน และลําตัว เป็นต้น การเรียนรู้เรื่องภาษาท่าทางจะทําให้ผู้บริหารทราบความต้องการที่ ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการจะสื่อสารออกมาแต่ไม่สามารถพูดออกมาทางวาจาได้
  • รับข้อมูลย้อนกลับ (Learning to receive and give feedback) ผู้บริหารต้องให้และรับการประเมิน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในองค์กรได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลเพิ่มเติม และสิ่งสําคัญ คือ สนับสนุนให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป