ขั้นตอนแบบไหนที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จ?

สิ่งที่ทีมต้องทำคือ
1) การกำหนดชิ้นงานที่ทีมต้องปฏิบัติ
2) มอบหมายงานให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม
3) การกำหนดตารางเวลาการทำงาน ซึ่งการวางแผน การมอบหมายงานและการกำหนดตารางเวลาในการทำงานลงในแผนภูมิแกนท์ (Gantt chart) และแผนภูมิเพิร์ท (PERT chart)
4) วิเคราะห์ เป้าหมายของทีม โดยผู้มีทักษะในด้านการจัดการระบบการทำงานและทักษะในการแก้ปัญหา ส่วน กระบวนการทำงานของทีมเกิดจากความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก รวมทั้งผู้นำของทีม โดยกระบวนการนี้อาจจะเกิดประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะช่วยให้ทีมสามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ได้

หลักสูตร การทำงานเป็นทีม – TeamWork

หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์ในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน – Interpersonal Skills Human Touch

หลักสูตร การประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ – Effective Coordination

ซึ่งในการทำงานจะต้องมีขั้นตอนหลายขั้นตอนแตกต่างกันไป ซึ่งการทำงานเป็นทีมย่อมต้องมีกระบวนการเช่นกัน โดยกระบวนการทำงานเป็นทีม มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1) ขั้นการเตรียมการเป็นขั้นที่จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญ อำนาจและหน้าทีในการทำงานเป็นทีม

2) ขั้นการสร้างเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน เป็นขั้นที่มีการจัดหาทรัพยากรด้านวัตถุและทรัพยากรมนุษย์ และมีการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ

3) ขั้นตอนการจัดตั้งและสร้างทีม ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ พนักงานในองค์การควรจะกำหนดขอบเขตงานให้ชัดเจน สมาชิกต้องยอมรับวัตถุประสงค์ของทีมงาน และทราบว่าจะต้องมีวิธีการอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทีม

4) ขั้นการจัดหาความช่วยเหลือ ผู้บริหารสามารถช่วยเหลือสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาและวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นโดยการจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

อ้างอิง

สุรีพร พึงพุทธคุณ. (2550). การบริหารจัดการทีมงาน. เอ็กซเปอร์เน็ท.