ครองใจลูกค้า ด้วยการออกแบบบริการ TCDC a Case Study in Service Design

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative and Design Center-TCDC) องค์กรความรู้เฉพาะทาง ที่ใครหลายคนเข้าใจว่าเป็นองค์กรของนักออกแบบ รวมถึงภารกิจหลักคือสร้างสรรค์งานออกแบบ แต่แท้จริงแล้ว TCDC คือองค์กรที่จัดการให้เกิดการออกแบบ และหาแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้ผู้อื่นนำการออกแบบไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จนทำให้การสร้างทีมงานเป็นการเน้นการวางแผนและวิธีคิด เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

TCDC เปิดให้บริการที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548 และที่เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 โดยเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ด้วยพันธกิจที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ” ไม่ได้วางตำแหน่งขององค์กรว่าเป็น “โรงเรียน” หรือ “สถาบันวิจัย” แต่มุ่งการเป็น “มหรสพทางปัญญา” เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านกระบวนการให้ความรู้แบบสากล ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ การบรรยาย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไปจนถึงการเป็นแหล่งค้นคว้าที่

 

ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายมิติ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

 

TCDC ได้มีการนำ “การออกแบบบริการ (Service Design)” มาใช้กับการบริหารจัดการองค์กรโดยนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปผนวกเข้ากับการบริการของไทยที่มีจุดเด่นและมาตรฐานในระดับโลก เพื่อทำให้เกิดแนวทางใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้มีความสะดวกสบายและนำไปต่อยอดสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

 

“TCDC นับเป็นองค์กรหนึ่งที่มอบบริการให้แก่คนไทย การนำ Service Design มาใช้กับการบริหารจัดการองค์กรนั้น ทำให้เรามีหลักในการทำงาน โดยการยึดผู้ใช้บริการเป็นหลัก เพื่อที่จะนำเสนอบริการตามที่พวกเขาต้องการได้มากที่สุด อีกทั้งกระบวนการคิดแบบการออกแบบบริการทำให้การทำงานของพนักงาน sync กันมากขึ้น เพราะแต่ละแผนกจะต้องมาคุยกันเพื่อที่จะช่วยกันสร้างบริการให้แก่ลูกค้าของเราร่วมกัน” ธนัฏฐา โกสีหเดช นักจัดการความรู้ฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เล่าถึงแนวคิดการนำการออกแบบบริการมาใช้กับองค์กร