ความสำเร็จในการบริการลูกค้า

ความสำเร็จในการบริการลูกค้า

“ผู้นำต้องเป็นแบบอย่าง”

ในการบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจของลูกค้าได้นั้น จำเป็นต้องเริ่มต้นจากผู้นำ เพราะผู้นำจะเป็นแนวทางให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินรอยตาม ผู้นำในที่นี้ คือ ผู้นำในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้นำองค์กร ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายช่าง ไล่ลงไปยังผู้จัดการแผนก จนถึงหัวหน้างาน เมื่อผู้นำแต่ละระดับขั้นแสดงถึงทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า การเอาใจใส่ลูกค้า การช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า พร้อมการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องเห็น บรรยากาศการทำงานก็จะเป็นไปตามที่ผู้นำ ได้กำหนดไว้นั้นเอง

“พัฒนาอยู่ตลอดเวลา”

ทำไมต้องพัฒนาอยู่ตลอด  เพราะความต้องการลูกค้ามีไม่สิ้นสุด ต้องการมากขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกๆ วัน ต้องการให้สะดวกขึ้น เร็วขึ้น สบายขึ้น ต้องการให้พนักงานบริการเห็นความสำคัญของลูกค้า มีความใส่ใจต่อลูกค้า เมื่อติดต่อใช้บริการ เกิดความรู้สึกว่า เป็นการให้บริการแบบมืออาชีพ ดังนั้น ธุรกิจบริการมีการขยับปรับตัวอยู่ตลอด เราในฐานะเป็นผู้ให้บริการลูกค้าก็ย่อมต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของลูกค้าด้วย เพราะถ้าหากเราไม่ปรับตัว คนที่จะปรับตัวเข้ากับลูกค้า ก็คือ “คู่แข่งของเรา” นั้นเอง

“สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี”

ผู้ให้บริการลูกค้า จำเป็นต้องให้บริการลูกค้าที่ดี ที่ออกมาจากจิตใจของผู้ให้บริการ ดังนั้น ก็ถือว่ามันเป็นโจทย์ที่องค์กรจะต้องบริหารจัดการสร้างบรรยากาศที่ดี ที่มีคุณค่าต่อการทำงาน ทำให้ผู้บริการลูกค้า เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการทำงานต่อการให้บริการลูกค้า

“การสร้างวัฒนธรรมการบริการ”

เป็นการสร้างวัฒนธรรมบริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กรของเรา เพื่อให้พนักงานทุกคนมีสิ่งยึดเหนี่ยว มีแนวทาง มีหลัก มีพฤติกรรมตัวอย่างในการปฏิบัติงานในบริการลูกค้าที่เป็นแนวทาง และรูปแบบเดียวกัน