ความเครียดในที่ทำงาน

 • ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลเมื่อเจอแรงกดดันที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ในการทำงาน ทั้งด้านงาน และคน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของคนที่มีต่องาน โดยระดับความเครียดที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อบุคคล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์กร

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดมี 3 ระดับในที่ทำงาน

 • ระดับองค์กร
  • นโยบาย โครงสร้างองค์กร สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความยุติธรรม กฎเข้มงวด
 • ระดับกลุ่ม
  • ขาดความไว้ใจ สามัคคี เกิดความขัดแย้ง ทำงานแข่งขันกัน
 • ระดับบุคคล
  • ขัดแย้งในบาบาทหน้าที่ 1 คน อาจทำหลายหน้าที่ เช้น ในการทำงาน ในครอบครัว อาจเครียดได้
  • ไม่รู้ในขอบเขตหน้าที่ของตน
  • อุปนิสัยเครียดง่าย คาดหวังในเรื่องต่างๆเยอะเกิดไป