คุณภาพการบริการ ในมุมมองของลูกค้า

คุณภาพการบริการ ในมุมมองของลูกค้า

1. Physical : Manner of speech / Service, Attractiveness of speech

 • น้ำเสียงเต็มใจให้บริการ อักขระ  ควบกล้ำ ชัดเจน ไม่พูดช้าหรือ เร็วเกินไป
 • คำพูดและน้ำเสียงสร้างความเชื่อมั่น เป็นมิตร และสร้างประสบการณ์ที่ดี
 • ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ไม่พูดแทรกหรือพูดขัดจังหวะคู่สนทนา
 • ใช้โทนเสียงสูงต่ำ  ควบคุมน้ำเสียงและอารมณ์ได้ตลอดการสนทนา

 

2. Functional : Giving Information and Product knowledge

 • ตั้งใจฟังคู่สนทนาเพื่อจับประเด็นของเรื่อง  มีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • ใช้คำถามเพื่อค้นหาความต้องการ ใช้คำพูดทวนความเข้าใจ
 • ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง เป็นลำดับขั้นตอน ตอบตรงประเด็น
 • สามารถให้คำแนะนำและโน้มน้าวคู่สนทนาได้บันทึกข้อมูลการติดต่อของลูกค้า

 

3. Lifetime : Proper interaction with customer

 • ตอบคำถามได้รวดเร็ว ไม่ใช้เวลานาน
 • วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
 • เสนอทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
 • มีความรู้ในบริการที่เหมาะกับความสนใจตามยุคสมัย ตามทันเทคโนโลยี

 

4. After Service : Proper interaction with customer

 • แจ้งผลการดำเนินการให้คู่สนทนาทราบเป็นระยะๆ
 • ยึดมั่นในสิ่งที่รับว่าจะดำเนินการให้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (Commitment)
 • เสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า (Cross-Up Service)

 

บทความโดย The Impression Training Co., Ltd.