คุณลักษณะการเป็นนักไกล่เกลี่ยที่ดีที่ควรรู้

คุณลักษณะการเป็นนักไกล่เกลี่ยที่ดีที่ควรรู้

1. สร้างและคงความน่าเชื่อถือ
2. แสดงถึงความเป็นกลาง
3. มีความสามารถในการสื่อสาร
4. เข้าใจสภาพความจริงทั้ง 2 ฝ่าย
5. รับฟังเงื่อนไขที่นำสู่การปรองดอง
6. รับนำข้อมูลเสนอทั้ง 2 ฝ่ายอย่างถูกต้อง
7. สุขุมรอบคอบต่อสิ่งที่ได้ยิน