คุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร อุปสรรค และข้อควรระวังในการสื่อสารที่เราไม่ควรมองข้าม

  1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ
  2. มีทักษะในการสื่อสาร
  3. เป็นคนช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว และมีความจำดี
  4. คิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  5. มีความสามารถแยกแยะและจัดระเบียบข่าวสารต่าง ๆ
  6. มีศิลปะและเทคนิคการจูงใจคน
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี