จะเริ่มทำ Happy Workplace อย่างไร??ให้เป๊ะปัง ไม่มีพลาด

การพัฒนาองค์กรให้เป็น“ที่ทำงานน่าอยู่”ซึ่งหมายถึง องค์กรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

  • เป็นองค์กรที่มีการทำ งานเป็นทีม (Teamwork)
  • เป็นองค์กรที่มีความสุขในการทำ งานร่วมกัน (Happy 8)
  • เป็นองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกันและมีการพัฒนา ร่วมกัน (Creativity)