ฐานเงินเดือน รายได้ของแต่ละอาชีพ ในปี 2561 เด็กใหม่รู้ไว้จะได้เรียกเงินเดือนถูก

ข้อมูลที่หลายคนอยากรู้ นั่นก็คือ อัตราเงินเดือน ในแต่ละสาขาอาชีพ “คู่มือฐานเงินเดือน ประจำปี 2561” จาก บริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน โดยรวบรวมข้อมูลจริงจากลูกค้าของอเด็คโก้ในปีที่ผ่านมา แสดงข้อมูลฐานเงินเดือนในตำแหน่งงานต่าง ๆ ของแต่ละสายอาชีพ

ฐานเงินเดือน ในแต่ละสาขาอาชีพ 2561

โดยส่วนใหญ่แล้วเงินเดือนจะแบ่งตามระดับแบบนี้ คือ ตำแหน่งระดับต้น – ระดับกลาง – ตำแหน่งบริหารระดับสูง แต่ทั้งนี้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างไปอีกแล้วแต่สถานประกอบการ เช่นทำงานในบริษัท หรือทำงานในแวดวงอุตสาหกรรม ภาษา ระดับการศึกษา ประสบการณ์ เป็นต้น

**ประสบการณ์ 0-5 ปี** ใน Office

Admin

Clerk หรือ เสมียน เงินเดือน 10,000-17,000 บาท

หน้าที่ Clerk : ให้บริการด้านธุรการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบการบริหารจัดการด้านการเงิน หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) และนโยบายและวิธีการขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

Administrative Assistant เงินเดือน 12,000-40,000 บาท

หน้าที่ Administrative Assistant : จัดทำเอกสารและให้การช่วยเหลืองานด้านต่างๆ เช่นการจัดเก็บเอกสารและงานธุรการด้านอื่นๆ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน

Cashier (แคชเชียร์) เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

หน้าที่ Cashier : ทำเรื่องรับและเบิกจ่ายเงินในสถานประกอบการอื่นๆนอกเหนือไป จากสถาบันการเงิน ต้องใช้เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องคิดเงิน หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเป็นประจำ ดูแลเรื่องการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตและเช็ค

Report Analyst เงินเดือน 20,000-40,000 บาท

หน้าที่ Report Analyst : วิเคราะห์ข้อมูล จัดการข้อมูลแบบเฉพาะกิจเมื่อผู้ต้องการใช้งานร้องขอ (ad-hoc management) และจัดการข้อมูลแบบระบบอัตโนมัติและกระจายออกไปให้ส่วนต่างๆ เป็นประจำ (standing management) ทำป้อนข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล สร้างรายงานข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเพื่อความถูกต้อง เป็นครั้งคราว

Interpreter (ล่าม) เงินเดือน 25,000-70,000 บาท

หน้าที่ Interpreter : เป็นล่ามแปลภาษาในการประชุม ในสายการผลิต ในการฝึกอบรมสัมมนาตามที่ได้รับมอบหมาย และแปลเอกสาร

Accounting งานบัญชี

Accounting Executive เงินเดือน 15,000-30,000 บาท

หน้าที่ Accounting Executive : ดูแลเงินสดรับ ค่าใช้จ่าย การลงทุน การจัดซื้อ สินค้าคงคลัง สินทรัพย์ และทำเงินเดือน บันทึกการทำธุรกรรมทางบัญชีทั้งหมด จัดเตรียมและยื่นรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ดูแลควบคุมสินทรัพย์และสินค้าคงคลัง และจัดการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีทั่วไป

Accounting Assistant เงินเดือน 18,000-40,000 บาท

หน้าที่ Accounting Assistant  : จัดการดูแลบัญชีทั่วไป รวมทั้งบัญชีเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าและบัญชีแยกประเภททั่วไป ทำงบดุลและงบพิสูจน์ยอดเงิน มีความเชียวชาญการบัญชีด้านใดด้านหนึ่ง และเข้าใจขั้นตอนการทำบัญชี

Accounting Analyst เงินเดือน 30,000-60,000 บาท

หน้าที่ Accounting Analyst : ดูแลบัญชีสินทรัพย์ถาวร ทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร จัดสรรต้นทุน ปิดบัญชีการเงินการบัญชี และพิสูจน์ยอดบัญชีงบดุล ตรวจสอบและดูแลการควบคุมทางการบัญชีเพื่อให้บันทึกทางการเงินถูกต้องและเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

Graphic Designer

Graphic Designer เงินเดือน 20,000-35,000 บาท

หน้าที่ สร้างงานศิลป์หลากหลายประเภทสำหรับนิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ เอกสารส่งเสริมการตลาดและการขาย ป้ายต่างๆ หน้าเว็บเพจ และอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเช่น Adobe Suite

Marketing / PR

Account Executive (เรียกสั้นๆ ว่า เออี) เงินเดือน 22,000-35,000 บาท

หน้าที่ Account Executive :  ติดต่อประสานงานกับลูกค้าปัจจุบันและหาลูกค้ารายใหม่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดูแลและบริหารจัดการแผนการขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Marketing Executive / Officer เงินเดือน 15,000-40,000 บาท

หน้าที่ Marketing Executive / Officer : สร้างและดำเนินกลยุทธ์การตลาด สำรวจตลาดและช่วยปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย สร้างวัสดุทางการตลาด ประสานงานกับผู้ฝึกอบรมเฉพาะทางและจัดสัมมนา พัฒนาทำให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักรวมทั้งทำเรื่องสื่อสารการตลาด ช่วยทีมเทคนิคและทีมขายในการจัดสัมมนาและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณการตลาด

Medical & Science

Medical Sales Representative (ตัวแทนฝ่ายขายทางการแพทย์) เงินเดือน 25,000-45,000 บาท

หน้าที่ ดูแลและให้บริการลูกค้าปัจจุบัน ช่วยพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการให้บริการเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และ ขยายฐานลูกค้า

Information Technology

Database Administrator เงินเดือน 17,000-50,000 บาท

หน้าที่ ดูแลและตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์เก็บฐานข้อมูลเพื่อให้มีความคงที่แน่นอนและเชื่อถือได้

Digital Marketing Analyst เงินเดือน 25,000-40,000 บาท

หน้าที่ Digital Marketing Analyst : จัดการด้านการตลาดออนไลน์ เขียนบทความ และเนื้อหาให้กับลูกค้า พัฒนาและปรับปรุงการทำการตลาดบนโลก Online ผ่านช่องทาง Internet (Digital Marketing) ของบริษัท ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ และหน้า Landing Pages ของบริษัท(หน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่จะปรากฎต่อหน้าลูกค้าที่คลิกโฆษณาจากเว็บไซต์ทั่วโลก)

ทั้งนี้ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ adecco.co.th/salary-guide/2018