ทริคการสร้าง “ความผูกพัน”ในองค์กรสุดปังแบบฉุดไม่อยู่

ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความสัมพันธ์ของสมาชิกกับองค์การ ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ด้าน ได้แก่

1. ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความรู้สึกของ พนักงานที่เกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีส่วนร่วมในองค์กร

2. ความผูกพันต่อเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง การที่พนักงานอยู่กับ องค์กรโดยยึดถือเรื่องผลตอบแทนเป็นพื้นฐาน  โดยจะแสดงออกในรูปแบบของความต่อเนื่องในการทำงานในองค์กรนั้น หรือย้ายที่ทำงาน

3. ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อองค์กรจากสังคม วัฒนธรรมองค์กรที่มอบให้ อาจมาจากความสัมพันธ์กับเพื่อน ร่วมงานในองค์กรหรือจากหัวหน้างานก็ตาม จะแสดงออกในรูปแบบของความจงรักภักดีต้อองค์กร