บุคลิกของนักบริการที่ดี

S = Smiling & Sympathy

ยิ้มแย้มและเอาใจใส่เรา เห็นอกเห็นใจในความยุ่งยากลำบากของลูกค้า

E = Early Response

ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอ

R = Respectful

แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติ ลูกค้า

V = Voluntariness Manner

การให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจ มิใช่ทำแบบเสียมิได้

I  = Image Enhancing

แสดงออกถึงการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการ และเสริมองค์กรด้วย

C = Courtesy

กริยาอาการอ่อนโยน สุภาพและมีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน

E =  Enthusiasm

มีความกระตือรือร้นขณะบริการ จะให้บริการมากกว่าที่คาดหวังเสมอ

บทความโดย IMPRESSION