ปัจจัยที่สร้างความสุขในการทำงานสุดปัง

ปัจจัยที่สร้างความสุขในการทำงานสุดปัง

  1. ผู้นำองค์กร ถือเป็นผู้ที่มีส่วน สำคัญเป็นอย่างมากในการส่งเสริมให้พนักงาน เกิดความสุขในการทำงาน ผู้นำเป็นผู้มีส่วน สำคัญในสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการ ทำงานให้กับพนักงาน รวมทั้งเป็นผู้นำในการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการมีความสุขใน การทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย นอกจากนั้น ผู้นำควรมีความยุติธรรม และมีหลักในการ บริหารจัดการองค์กรที่ดีเพื่อให้การทำงานเกิด ประสิทธิภาพ
  2. นโยบายและกฎระเบียบของ องค์กร เช่น ความอิสระในการทำงาน การเข้า ออกงาน หรือนโยบายในการสนับสนุนพนักงาน ในการพัฒนาตนเอง
  3. สภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในที่ทำงาน เช่น สภาพห้องทำงาน วัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ระบบแสง ความเย็น ความสะอาดของที่ทำงาน เป็นต้น
  4. ลักษณะงาน ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์จ้างงาน เช่น การจ้างงานแบบ ชั่วคราวหรือจ้างงานแบบพนักงานประจ า บุคลิกและความชอบส่วนบุคคลต่อกิจกรรมใน งาน ความสำเร็จในงานที่ทำ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อ ความรู้สึกและความสุขในการทำงานได้เช่นกัน
  5. ผู้ร่วมงาน หมายรวมถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา โดยความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานนับเป็นสิ่ง สำคัญอย่างมากต่อความสุขในการทำงาน
  6. คุณภาพชีวิตการทำงานและ ความสมดุลในงานและชีวิต ถือเป็นปัจจัยที่ ได้รับความสนใจอย่างมากในสังคมการทำงาน ยุคปัจจุบัน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ ทำงานจะเป็นการจูงใจให้พนักงานในองค์การ ทำงานอย่างมีความสุข และนำมาซึ่งการเพิ่ม ผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งความสมดุลในงาน และชีวิต (Work-life balance) ซึ่งเป็นหนึ่งในมิติ ของคุณภาพชีวิตการทำงาน (Huang, Lawler & Lei, 2007) ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่คนทำงานส่วน ใหญ่ให้ความสำคัญ อันจะนำมาซึ่งความสุขใน การทำงานต่อไป
  7. ค่าตอบแทน เป็นค่าใช้จ่าย ต่างๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยอาจ จ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทน การปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจ ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญก าลังใจของ พนัก งานและ เสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว พนักงานให้ดีขึ้น