ผู้นำยุคใหม่สร้างความเชื่อใจได้อย่างไร

ผู้นำยุคใหม่สร้างความเชื่อใจได้อย่างไร

การรับฟัง

: เมื่อคราว Jim Dougherty ได้มาเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Intralinks ซึ่งขณะนั้น องค์กรมีการสูญเสียเงินในอัตราที่รวดเร็ว และไม่แน่ใจว่าจะอยู่รอดต่อไปหรือไม่ แต่เมื่อถึงสิ้นปีแรกของการทำงาน องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น 600% และประสบความสำเร็จในการลงทุนใหม่ๆ นั่นเป็นเพราะเขาใช้เวลาในวันแรกของการทำงานรับฟังเสียงของลูกค้าผ่านศูนย์รับฟังลูกค้า เขาให้ความสำคัญกับการใช้เวลาในการพบกับพนักงานและการรับฟังลูกค้า และเขาใช้เวลาครึ่งหนึ่งในช่วงสัปดาห์แรกๆ ของการทำงาน เพื่อพบปะผู้คน รับฟัง และจดบันทึก เขาถามพนักงานว่าจะทำอย่างไร หากได้เป็นผู้นำระดับสูง รวมทั้งเขาถามถึงอุปสรรคสำคัญ และโอกาสที่สำคัญที่องค์กรมี การที่ผู้นำใหม่แสดงให้เห็นว่า มีความใส่ใจในความคิดเห็นของพนักงาน นั่นคือการให้คุณค่าต่อพวกเขา และต้องการที่จะได้รับฟังข้อเท็จจริง

อภิปรายค่านิยม ไม่ใช่วิสัยทัศน์

: ในขณะที่ท่านพบกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ควรแบ่งปันค่านิยม ทำให้เห็นว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับค่านิยมอย่างไร ทำให้มันชัดเจนว่าท่านเป็นผู้ที่ต้องการขับเคลื่อนค่านิยมด้วยการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาที่ส่งผลต่อค่านิยม

บอกเล่าเรื่องราว และประวัติศาสตร์

: ทำตัวให้เป็นแบบคนธรรมดาสำหรับเพื่อนร่วมงานใหม่ บอกพวกเขาเกี่ยวกับตัวท่าน และการทำงานก่อนหน้าของท่าน บอกพวกเขาเกี่ยวกับความท้าทายที่ท่านเผชิญอยู่ บอกพวกเขาเกี่ยวกับความสำเร็จของทีมที่สำคัญ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความจริงกับท่าน และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของท่าน ความเชื่อมั่นในความสามารถของการเป็นผู้นำของท่าน จะช่วยสร้างความเชื่อใจต่อท่านได้เป็นอย่างดี

ให้ข้อมูลป้อนกลับ

: สังเคราะห์สารสนเทศที่ท่านได้รับจากการฟัง และแบ่งปันวิธีการที่ท่านได้มาและจะใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างไร และหากมีบางคนให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ก็ต้องยกย่องขอบคุณบุคคลนั้นด้วย

แบ่งปันวิสัยทัศน์ของท่าน

: ทำให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้ว่าท่านได้พิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากพวกเขา
ให้ความสำคัญในทุกประเด็น : ผมเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นผู้ช่วยเก็บรวบรวมและแก้ปัญหาต่างๆ ในแต่ละวันของการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน ซึ่งทำให้ได้รับคำแนะนำที่ดี ทั้งจากพนักงานและผู้ตรวจประเมิน ผมเชื่อว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในทุกสิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องทำในทุกๆ งาน

cr. http://www.ftpi.or.th