ระดับความเครียดเป็นอย่างไรไหนบอกสิ!!

 

  • ความเครียดในชีวิตประจำวัน เดินทางแบบเร็ว รถติด การปรับตัวและผลกระทบน้อยมาก ไม่คุกคามชีวิต
  • ความเครียดระดับต่ำ มีความเครียดเพียงเล็กน้อย หมดในเวลาอันสั้น ไม่กระทบจิตใน เกิดผลดีต่อการทำงาน เช่น เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ระดับนี้จะกระตุ้นในตื่นตัว กระตือรือร้นแข่งกับตัวเอง
  • ความเครียดระดับกลาง ความเครียดรุนแรงขึ้น อาจอยู่ไปหลาย ชม. ถึงทั้งวัน ทำให้กดดัน ลำบากใจ เหนื่อย กลัวการเปลี่ยนแปลง เกิดจากอาการเจ็บปาช่วย ทำงานติดกันนานๆ ขัดแย้งกับเพื่อน ความรับผิดชอบสูง
  • ความเครียดระดับสูง รุนแรง เวลานานมาก ทำให้ท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่มีกำลังใจในการทำงานและใช้ชีวิต
  • ต้องได้รับความช่วยเหลือโดยด่วน เช่นศูนย์เสียบุคคลอันเป็นที่รักไป เสียอวัยวะของร่างกาย