รักษาให้พนักงานให้อยู่ในองค์กร ทำอย่างไร

หลายๆบริษัทอาจจะเห็นว่า เพื่อนร่วมงานของเราเปลี่ยนหน้าตาอยู่ตลอดเวลา ไม่มีใครอยู่นานเลยซักคน เราจะทำอย่างไร ที่จะดึงพนักงานไว้ได้ ด้วยปัจจัยสำคัญๆดังนี้

  1. หัวหน้าต้องมีภาวะผู้นำ
  2. ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
  3. ความก้าวหน้าของงาน
  4. การยอมรับซึ่งกันและกัน
  5. สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน