สิ่งที่พนักงานต้องการ

สิ่งที่พนักงานต้องการ

ต้องการผู้นำที่ดี

ต้องการได้รับการปฏิบัติด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ต้องการโอกาสในความก้าวหน้าในการงาน

ต้องการอิสระเสรีพอสมควรในการทำงาน

ต้องการการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน

ต้องการความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน

ต้องการสภาพการทำงานที่สะดวกและสบายเท่าเทียมกับผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกัน

ต้องการความมีคุณค่า

ต้องการความยุติธรรมและเสมอต้นเสมอปลาย

 

by IMPRESSION