องค์ประกอบของการสื่อสารที่เราไม่ควรพลาด

  1. ผู้ส่งสาร (Sender) คือ บุคคล ที่ส่งสาร หรือแหล่งกำเนิดสารด้วยการแปลสารนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น แทนความคิด

  2. สาร (Message) คือ เรื่องราวที่มีความหมายถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้

  3. ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ (Channel) คือ สิ่งที่เป็นพาหนะของสารนำสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร

  4. ผู้รับสาร (Receiver) คือ บุคคล ที่รับเรื่องราวจากผู้ส่งสารและนำสารไปใช้ต่อตามวัตถุประสงค์ต่างๆ