อุปสรรคและข้อควรระวังในการสื่อสาร

 

  • ผู้ส่งข่าวสารขาดทักษะ
  • ข้อมูลมากเกินไป
  • ได้ข่าวสารไม่สมบูรณ์
  • ข้อมูลส่งผ่านหลายขั้นตอน
  • เลือกใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม
  • รีบเร่งด่วนสรุปข่าวสารเร็วเกินไป ขาดการไตร่ตรอง
  • ผู้รับสารไม่ทบทวนให้เข้าใจ
  • อารมณ์ของผู้รับ หรือผู้ส่งอยู่ในสภาพไม่ปกติ