เป็นสุดยอดทั้งด้านธุรกิจและบริการด้วยวิธีง่ายๆ

เป็นสุดยอดทั้งด้านธุรกิจและบริการด้วยวิธีง่ายๆ

องค์กรนับเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนางานด้านบริการเป็นอย่างมาก เพราะองค์กรถือเป็นแกนหลักในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

เทคนิคการพัฒนาระบบงานขององค์กรให้เกิดบริการที่ดี

จัดระบบการทำงานให้เกิดความคล่องตัว

องค์กรควรปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้ง่ายมากขึ้น เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว

 

จัดทำลำดับขั้นตอนการให้บริการ

องค์กรควรจัดทำขั้นตอนการบริการให้ง่ายและไม่ซับซ้อนเพื่อที่จะทำงานได้ง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน พนักงานสามารถทำงานได้ไม่สับสน

 

เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า

ด้วยเครื่องมือง่าย ๆ อย่างเช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น การสอบถามพูดคุยโดยตรงกับลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานบริการในครั้งต่อไป

ฝึกอบรมพนักงาน

เพื่อเพิ่มทักษะในการบริการที่ดี เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานบริการได้ดี