แชร์ทริคการจัดการความสุขแบบ เป็นอยู่คือ

พนักงานทีมีความสุขในการทํางานต้องมี “เป็น อยู่ คือ” ที่ถูกต้อง สมดุล จากการศึกษา พบว่าพนักงานที่มีความสุขในการทํางานจะมีชีวิตในที่ทํางานและชีวิตประจําวันสอดคล้อง เกื้อหนุนกัน การเป็นตัวตน หรือลักษณะ บุคลิกที่ทําให้พนักงานมีความสุข

เมื่อพนักงานมีความเป็นตัวตนของตนเองแล้ว พนักงานต้องสามารถอยู่ในองค์กรได้อย่างมี ความสุขเพื่อให้ตนเองรู้สึก Passion ต่องานและองค์กร การอยู่อย่างมีความสุข

เมื่อพนักงานมีความเป็นตัวตนของตนเอง และมี passion แล้ว พนักงานจะเป็นผู้มีสมรรถนะ สูงหรือพนักงานคือ(บุคลากรนั้นตระหนักว่าตนเองมีคุณค่า โดยมีผลงาน และเป็นที่ต้องการ ขององค์กร)ผู้ที่มีความสามารถ