5 คุณสมบัติความเป็นผู้นำแบบสมานฉันท์

5 คุณสมบัติความเป็นผู้นำแบบสมานฉันท์

คุณสมบัติความเป็นผู้นำแบบสมานฉันท์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ข้อ ดังนี้

1. integral Vision

โดยผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการมองภาพในเชิงองค์รวมของเหตุการณ์ความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าผู้บริหารเผชิญความขัดแย้งขึ้นก็ตัดสินใจที่จะเลือกยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งผู้บริหารที่ดีนั้นต้องอย่าด่วนตัดสินใจ หรือเลือกเข้าข้างใดข้างหนึ่งก่อน แต่จะต้องมองภาพรวมของสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้รอบด้านด้วยใจที่เป็นธรรมก่อน

 

2. Systems Thinking

เป็นการคิดเชิงระบบ คือ พิจารณาทุกปัจจัยหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนั้น จากนั้นจะต้องคิดในเชิงว่าทุกๆ ส่วนขององค์กรประกอบด้วยความขัดแย้งต่างอยู่ภายใต้ระบบเดียวกัน และมองให้เห็นถึงส่วนประกอบต่างๆ ของปัญหานั้น

 

3. Presence

เป็นการมีสติอยู่ตลอดเวลา คือ ระหว่างจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง คนที่เป็นผู้นำต้องมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลา เพราะ ท่ามกลางความขัดแย้งนั้นจะเกิดปัญหาในเรื่องของการหมกมุ่น เครียด หวาดกลัว ซึ่งอารมณ์ต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะนำไปสู่ความ ขาดสติทั้งสิ้น ซึ่งจะทำให้เรื่องร้ายอยู่แล้วยิ่งหนักเข้าไปอีกก็ได้ลักษณะผู้นำที่ดี

 

4. Inquiry

การตั้งคำถาม เพราะความสามารถในการตั้งคำถามนั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญ สำหรับผู้บริหารในการเข้าถึงและทำความเข้าใจ ต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง หลายๆ ครั้งที่ผู้บริหารเข้าไปบริหารหรือจัดการกับความขัดแย้งนั้น ผู้บริหารไม่ได้มีข้อมูลใดๆ เบื้องต้นมาก่อนจะทำให้พลาดในการตัดสินปัญหานั้นก็เป็นได้

 

5. Dialogue

เป็นการกระตุ้นให้เกิดการสนทนา ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่ต่อมาจากการตั้งคำถาม เนื่องจากการสนทนาระหว่างกันเป็น กลไกที่สำคัญในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มที่ขัดแย้งกัน ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่ใช่ การโต้แย้ง

 

ที่มา : www.siamhrm.com