Do and Don’t สิ่งที่ควรทำและไม่คววรทำในงานบริการ

Do and Don’t สิ่งที่ควรทำและไม่คววรทำในงานบริการ

Do – สิ่งที่ควรทำ

– ไหว้

– กล่าวต้อนรับ

– จำชื่อลูกค้าได้

– กระตือรือร้น

– กล่าวลา

Don’t – สิ่งที่ไม่ควรทำ

– ตัดสินลูกค้าจากการแต่งกาย

– ไม่สนใจลูกค้า

– ปล่อยให้ลูกค้ารอนาน

– คุยหรือเล่นโทรศัพท์ระหว่างให้บริการ

– นินทาลูกค้า