การรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามีความสำคัญเพียงใดแล้วจะทำอย่างไรได้บ้าง

การแก้ปัญหามีความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในหลายวิชาต้องใช้กระบวนการคิดการแก้ปัญหาเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องจัดให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง การจัดกิจกรรมควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้วิธีแก้ปัญหาได้หลากหลายแนวทางเปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็น และจัดบรรยากาศให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามสภาพจริงมากที่สุด จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความสำคัญของการแก้ปัญหา เป็นการช่วยให้มนุษย์ได้ใช้สติปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ และปฏิญาณไหวพริบ ในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และงานประสบผลสำเร็จซึ่งกระบวนการแก้ปัญหามี 5 ขั้นตอน ดังนี้

1) การยอมรับปัญหา คือการยอมรับว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาที่แท้จริง

2) การจำกัดขอบเขตของปัญหา คือการระบุว่าปัญหานั้นคืออะไร มีมากน้อยแค่ไหน เป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ เกิดถี่บ่อยแค่ไหน ซึ่งแต่ละปัญหาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนกัน

3) กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา การมองหาทางออก ซึ่งมีหลากหลายวิธีที่จะใช้ในการแก้ปัญหา

4) การลงมือปฏิบัติตามแผน ลงมือทำตามแผนที่วางไว้

5) การติดตาม ผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไขปัญหาและการติดตามผลตอบรับเป็นเรื่องสำคัญ ปัญหาบางปัญหาอาจจะมีปัญหาข้างเคียงดังนั้นควรหาทางเลือกหลายทาง ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจึงบ่งบอกถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดโดยไม่ได้คาดคิดหรือวางแผนล่วงหน้า โดยเกิดจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ฝึกอบรมจากหลายแหล่ง ค้นคว้าหาแนวทางใหม่เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์และมีการฝึกตั้งเป้าหมายในอนาคตให้เฉพาะเจาะจงกับปัญหา ได้แก่ สามารถระบุปัญหาที่แท้จริงได้ วิเคราะห์สาเหตุ นำข้อมูลหรือปัญหามาส่งต่อให้กับผู้ร่วมงานรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ โดยร่วมกับทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ยอมรับความคิดเห็นจากทีมงาน ซึ่งจะประเมินได้จากแนวทางในการจัดการกับปัญหาและติดตามผลโดยการปรับรูปแบบกาจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรต่อไป

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ – Problem Solving and Decision Making
หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ – Systematic Problem Solving and Decision Making PDCA for Mamufacturing

อ้างอิง

เมธี สุธีรโรจน์. (2554). ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในการตัดสินใจ

สาระสังเขปออนไลน์ . http://coop.ea.rmuti.ac.th/download/pre_2-2554/pre_4-1.pdf