การออกแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Satisfaction and Engagement Survey)

เป็นการประเมินความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กรในด้านความผูกพันที่มีต่อองค์กรให้ครบทุกมิติ พร้อมทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานภายในองค์กรและปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการเปลี่ยนงานของพนักงานจากการวิเคราะห์ทางสถิติ ที่ปรึกษาจะดำเนินการวิเคราะห์ผลพร้อมให้ข้อมูลเสนอแนะในการปรับปรุงซึ่งสามารถทำได้ใน website ได้

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบถึงระดับความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2. เพื่อทราบถึงประเด็นที่เป็นจุดเด่น และโอกาสในการปรับปรุงขององค์กร ในมุมมองของพนักงาน
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาองค์กรต่อไป
4. เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานปัจจุบันหรือช่วยแก้ปัญหาพนักงานได้อย่างเร่งด่วน

 

ผลที่ได้รับ

องค์กรทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พนักงานมีความรู้สึกต่อองค์กรในเรื่องของการทำงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ เพื่อให้องค์กรนำเอาประเด็นที่สำคัญไว้ใช้ในการปรับปรุง และเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน


บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลเทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของลูกค้า / ประเมินคุณภาพบริการให้แก่องค์กรชั้นนำมามากกว่า 10 ปีอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างลูกค้าองค์กรที่ได้ดำเนินการ ดังตัวอย่างเช่น

– กลุ่มธุรกิจ ธนาคาร / การเงิน / หลักทรัพย์

– กลุ่มธุรกิจ ยานยนต์

–  กลุ่มธุรกิจ น้ำมันและปิโตรเคมี

– กลุ่มธุรกิจ Department Store

– กลุ่มธุรกิจ Supply Chain and Logistic

– กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

– กลุ่มธุรกิจ Real Estate

– กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

– กลุ่มธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง

– กลุ่มธุรกิจการบิน

เป็นต้น

ผู้จัดการโครงการ

พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

 

ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาระบบการบริการแก่องค์กรชั้นนำ อาทิ PTT, SCG, LPN ไปรษณีย์ไทย King Power สนามบินสุวรรณภูมิ COTTO, CPAC, SCG Roofing Center, SCG Experience, Cementhai Home Service, Property Perfect, Pruksa, The Agent, Kasikorn Bank, Krungsri Bank เป็นต้น

……………………………………………………………………..

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-921-7921