พฤติกรรมพิชิตใจ เมื่อเกิดความขัดแย้ง

  1. แบบหลีกเลี่ยง (Avoiding)
  2. การเอาชนะ (Dominating)
  3. การยอมให้ (Obliging)
  4. การประนีประนอม (Compromising)
  5. การร่วมมือ (Collaboration)