หลักสูตรออนไลน์ การจัดการความขัดแย้ง

รายละเอียด

ในปัจจับันการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จแต่เมื่อหลายคนมาอยู‹รวมกัน อาจเกิดความคิดเห็นหรือวิธีการทำงานที่ไม่ตรงกัน จึงกลายมาเป็นความขัดแย้ง และนำไปสู่การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงรูปแบบของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเกิดแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งวิธีแก้ไขเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้น เพื่อทำให้การทำงานและการใช้ชีวิตราบรื่นยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1 ความหมายของความขัดแย้ง

บทที่ 2 ประเภทโครงสร้างของความขัดแย้ง

บทที่ 3 แบบพฤติกรรมเมื่อเกิดความขัดแย้ง

บทที่ 4 กลยุทธ์วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง

บทที่ 5 หลักการที่แก้ไขความขัดแย้งแล้วได้ผล Win-Win

บทที่ 6 ยุทธศาสตร์การเจรจาเพื่อลดความขัดแย้ง

บทที่ 7 เทคนิคการไกล่เกลี่ยเพื่อลดความขัดแย้ง

บทที่ 8การจัดการความขัดแย้งในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคต่างๆ

บทที่ 9 เคสตัวอย่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรและวิธีแก้ไข

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ทำให้ผู้เรียนทราบถึงรูปแบบของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเกิดแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งวิธีแก้ไข เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้น สามารถวิเคราะห์ความต้องการขอผู้ที่จะร่วมทีมทำให้เกิดการทำงานที่เป็นทีมที่ดีขึ้น

เหมาะกับใคร

เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน

วิทยากร

อาจารย์ ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ

ประวัติวิทยากร

  • วิทยากร บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
  • วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  • ผู้ช่วยอาจารย์ (Teacher Assistant) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บรรยายให้แก่บริษัทชั้นนำในธุรกิจต่างๆ กว่า 100 รุ่นอาทิเช่น CPN ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น ธนาคาร กรุงเทพ กรุงเทพประกันภัย MCOT เป็นต้น
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 ความหมายของความขัดแย้ง
บทที่ 2 ประเภทโครงสร้างของความขัดแย้ง
บทที่ 3 แบบพฤติกรรมเมื่อเกิดความขัดแย้ง
บทที่ 4 กลยุทธ์วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง
บทที่ 5 หลักการที่แก้ไขความขัดแย้งแล้วได้ผล Win-Win
บทที่ 6 ยุทธศาสตร์การเจรจาเพื่อลดความขัดแย้ง
บทที่ 7 เทคนิคการไกล่เกลี่ยเพื่อลดความขัดแย้ง
บทที่ 8การจัดการความขัดแย้งในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคต่างๆ
บทที่ 9 เคสตัวอย่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรและวิธีแก้ไข