หลักสูตรออนไลน์ การปรับตัวเขากับ สภาพแวดลอมในการทํางาน ยุค New Normal – (AFA) Adaptability / Flexibility / Agility (AFA)

รายละเอียด

โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีการดําเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป การผลิตสินค้าหรือบริการเนนในเรื่องของสุขอนามัยและความสะดวกมากขึ้น แลวคุณจะทําอย่างไรหรือใช้แนวคิดแบบไหน เพื่อทําให้ตัวคุณ หรือ ทีมงานของคุณนั้นมีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ ในหลักสูตรนี้จะทําให้คุณได้เข้าใจเทคนิค วิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในการทํางานได้ดีขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1 แนวคิดทฤษฎีที่สําคัญ (Concept & Theory)

 • หลักการและความสําคัญของการปรับตัว
 • Growth & Fixed Mindset

บทที่ 2 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

 • แนวคิด ทักษะ และทฤษฎีที่สําคัญในการปรับตัว
 • Adaptability ความสามารถในการปรับตัว
  a. ความหมายและการปฏิบัติ
  b. วิธีสร้างและกรณีศึกษา

บทที่ 3 ความยืดหยุ่นในการทํางานร่วมกับผู้อื่น (Flexibity)

 • Flexibility ความยืดหยุนในการทํางานรวมกับผูอื่น
  a. ความหมายและการปฏิบัติ
  b. วิธีสร้างและกรณีศึกษา

บทที่ 4 ความคลองตัวในการทํางาน (Agile)

 • Agile ความคลองตัวในการทํางาน
  a. ความหมายและการปฏิบัติ
  b. วิธีสร้างและกรณีศึกษา

บทที่ 5 วิธีการและเทคนิคที่สําคัญ (Methodologies & Techniques)

 • ทําไมคนถึงไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 • วิธีสร้างความมั่นใจให้ตัวเองและเปลี่ยนตัวเองให้ก้าวหน้าขึ้น
 • เทคนิคการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทํางาน

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เข้าใจเทคนิควิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทํางานได้ดีขึ้น และทราบถึงแนวคิด ทักษะ และทฤษฎีที่จะช่วยให้การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทํางานง่ายขึ้น

เหมาะกับใคร

เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

วิทยากร

อาจารย์ ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ

ประวัติวิทยากร

 • วิทยากร บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 • ผู้ช่วยอาจารย์ (Teacher Assistant) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บรรยายให้แก่บริษัทชั้นนำในธุรกิจต่างๆ กว่า 100 รุ่นอาทิเช่น CPN ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น ธนาคาร กรุงเทพ กรุงเทพประกันภัย MCOT เป็นต้น
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 แนวคิดทฤษฎีที่สําคัญ (Concept & Theory)
• หลักการและความสําคัญของการปรับตัว
• Growth & Fixed Mindset
บทที่ 2 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

• แนวคิด ทักษะ และทฤษฎีที่สําคัญในการปรับตัว
• Adaptability ความสามารถในการปรับตัว
  a. ความหมายและการปฏิบัติ
  b. วิธีสร้างและกรณีศึกษา
บทที่ 3 ความยืดหยุ่นในการทํางานร่วมกับผู้อื่น (Flexibity)
• Flexibility ความยืดหยุนในการทํางานรวมกับผูอื่น
  a. ความหมายและการปฏิบัติ
  b. วิธีสร้างและกรณีศึกษา
บทที่ 4 ความคลองตัวในการทํางาน (Agile)
• Agile ความคลองตัวในการทํางาน
  a. ความหมายและการปฏิบัติ
  b. วิธีสร้างและกรณีศึกษา
บทที่ 5 วิธีการและเทคนิคที่สําคัญ (Methodologies & Techniques)
• ทําไมคนถึงไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง
• วิธีสร้างความมั่นใจให้ตัวเองและเปลี่ยนตัวเองให้ก้าวหน้าขึ้น
• เทคนิคการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทํางาน